Ted Gifted

Chętnie pomożemy +48 61 30 72 345

Star Gwarancja najniższej ceny

Ted Gifted

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE


§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsze ogólne warunki handlowe (zwane dalej OWH) określają ogólne zasady, na podstawie których firma TGL Poland Sp. z o.o. podejmuje się wykonania usług określonych w zamówieniu, złożonym przez drugą stronę, zwaną dalej Kupującym. Warunki te obejmują zakres czynności, który jest niezbędny do prawidłowego wypełniania zobowiązań obu stron. Kupujący podczas składania zamówienia potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje poniższe warunki handlowe.§2 DEFINICJE


Ilekroć
w niniejszych OWH mowa jest o:
 1. SPRZEDAJĄCYM – należy przez to rozumieć TGL
  Poland Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Żytniej 3, 62-064 Plewiska,
  NIP 7831664350, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym,
  prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w
  Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
  numerem 0000375389, kapitał zakładowy 30.000 zł, e-mail
  info@tedgifted.com 2. KLIENCIE LUB KUPUJĄCYM – należy przez to
  rozumieć osobę fizyczną lub osobę prawną prowadzącą
  działalność gospodarczą 3. KUPUJĄCYM – należy przez to rozumieć
  przedsiębiorcę zawierającego w ramach prowadzonej przez siebie
  działalności gospodarczej umowę sprzedaży ze Sprzedającym 4. DORADCY – należy przez to rozumieć
  przedstawiciela Sprzedającego wyznaczonego do obsługi danego
  rejonu lub Klienta/Kupującego 5. SYSTEMIE – należy przez to rozumieć system
  obsługi zamówień Sprzedającego 6. PRODUKCJI MASOWEJ – należy przez to rozumieć
  produkcję zamówionych produktów, realizowaną w zakładzie
  produkcyjnym Sprzedającego 7. WIZUALIZACJI WSTĘPNEJ – należy przez to
  rozumieć wstępny projekt oferowanego produktu 8. WIZUALIZACJI PRODUKCYJNEJ – należy przez to
  rozumieć projekt oferowanego produktu, na podstawie którego
  zostaje wykonana produkcja masowa 9. PRÓBCE – należy przez to rozumieć 1 sztukę
  produktu wykonywanego na zamówienie, wykonana w celu
  zaprezentowania kolorów i/lub wykonania 10. PRODUKCIE – należy przez to rozumieć dany
  towar zamówiony przez Kupującego, wytworzony przez Sprzedającego,
  na podstawie zaakceptowanej wizualizacji produkcyjnej i/lub próbki

§3 ZAPYTANIE OFERTOWE I OFERTASprzedający udostępnia dwie drogi uzyskania
oferty handlowej:
Zamówienie on-line – Aktualna oferta handlowa
zawarta jest w sklepie on-line, pod adresem
www.tedgifted.com,
gdzie Klient po założeniu Profilu może wycenić każdy produkt.
Zapytanie ofertowe – Klient może złożyć
zapytanie ofertowe w formie telefonicznej lub elektronicznej, za
pomocą poczty e-mail lub dostępnych komunikatorów, jak WhatsApp
czy Skype.
W wypadku otrzymania zapytania ofertowego, o
którym mowa w pkt. b ust. 1 niniejszego paragrafu Sprzedający
przygotowuje ofertę handlową w oparciu o informacje zawarte w
zapytaniu. Do przygotowania precyzyjnej oferty handlowej Sprzedający
może zwrócić się do Klienta z prośbą o uzupełnienie
informacji. Sprzedający przesyła ofertę handlową za pomocą
poczty elektronicznej na adres podany w zapytaniu. Oferta handlowa
ważna jest 7 dni od daty wysyłki, chyba że na ofercie zaznaczono
inaczej.
Niniejsze OWH dotyczą wyłącznie współpracy z
Klientami będącymi przedsiębiorcami.
Wyceny produktów oparte są na obowiązującej
ofercie katalogowej. Aktualny katalog jest zawsze dostępny w
siedzibie Sprzedającego i może zostać wysłany na indywidualne
życzenie Klienta.
Sprzedający może ogłaszać czasowe promocje
cenowe na wybrane produkty lub konfiguracje – na osobnych
warunkach, które zostaną określone każdorazowo w warunkach
promocji.


§4 ZAMÓWIENIE
 1. Sprzedający udostępnia dwie drogi złożenia
  zamówienia:
  1. Zamówienie w sklepie on-line – Kupujący
   składa zamówienie w sklepie on-line, pod adresem
   www.tedgifted.com.  2. Zamówienia za pośrednictwem Doradcy –
   Kupujący składa zamówienie za pośrednictwem Doradcy drogą
   poczty elektronicznej.
 2. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest
  równoznaczne z zawarciem umowy kupna-sprzedaży pomiędzy
  Sprzedającym a Kupującym na warunkach zapisanych w Regulaminie
  sklepu on-line w przypadku zamówienia on-line lub na warunkach
  zapisanych w niniejszych OWH w przypadku zamówienia za
  pośrednictwem Doradcy. 3. Doradca uzyskawszy zamówienie od Kupującego
  umieszcza je w Systemie. 4. System obsługi zamówień Sprzedającego wymaga
  od Kupującego rejestracji i akceptacji niniejszych warunków
  ogólnych oraz sposobu przetwarzania danych osobowych. Kupujący
  potwierdza warunki i dokonuje akceptacji sposobu przetwarzania
  danych poprzez odhaczenie odpowiednich pól w wiadomości e-mail
  otrzymanej z Systemu po rejestracji Kupującego. Powyższe czynności
  są wymagane tylko przy rejestracji, Kupujący nie jest zobowiązany
  do ich wykonywania przy każdym zamówieniu. 5. Kupujący ma wgląd w swoje konto w Systemie i
  możliwość modyfikacji sposobu przetwarzania danych w każdym
  momencie. Jednocześnie Sprzedający zastrzega prawo do odmówienia
  realizacji zamówienia, jeśli Kupujący wycofa swoją akceptację
  niniejszych warunków ogólnych. 6. Przy składaniu zamówienia zarejestrowany
  Kupujący jest zobowiązany do podania informacji niezbędnych do
  jego realizacji, w szczególności:
  1. Nazwy produktu oraz jego konfiguracji;  2. Zamawianej ilości;  3. Sposobu pakowania;  4. Sposobu dostawy;  5. Trybu produkcji;  6. Sposobu akceptacji graficznej;  7. Pożądanej daty dostawy;  8. Adresu dostawy, imienia, nazwiska i numeru
   telefonu osoby odpowiedzialnej za odbiór dostawy.
 7. Brak podania jednego lub kilku powyższych
  elementów uniemożliwia złożenie zamówienia i stanowi brak
  podstaw do zawarcia umowy kupna-sprzedaży ze Sprzedającym. 8. Kupujący jest również zobowiązany do
  dostarczenia plików i danych graficznych zgodnie z wymogami
  zawartymi w §7. 9. Sprzedający nie przyjmuje zamówień i nie
  zawiera umów na drukach własnych Klienta lub Kupującego.§5 PŁATNOŚĆ
 1. Kupujący jest zobowiązany opłacić zamówienie
  z góry w formie przedpłaty. Sprzedający może udzielić
  Kupującemu kredytu kupieckiego na mocy osobnego porozumienia. 2. Po złożeniu zamówienia System za pomocą
  poczty elektronicznej automatycznie przesyła Kupującemu fakturę
  pro forma wraz z linkiem do płatności. Płatności elektroniczne
  realizowane są poprzez platformę PayU. Kupujący ma również
  możliwość uiszczenia opłaty przelewem tradycyjnym, w takim
  przypadku Kupujący ma obowiązek przesłania potwierdzenia przelewu
  w formie elektronicznej na adres pay@tedgifted.com. 3. Kupujący jest zobowiązany do uiszczenia
  płatności na wskazane w fakturze pro forma konto oraz we wskazanej
  w fakturze pro forma walucie. Wpłata w błędnej walucie i/lub na
  błędne konto nie będzie zaliczana na poczet opłaty za
  zamówienie. 4. Każda wpłata winna być zatytułowana zgodnie z
  numerem opłacanego dokumentu. Wpłaty z błędnym opisem nie będą
  zaliczane na poczet opłaty. 5. Brak płatności za wprowadzone zamówienie w
  ciągu 30 dni od daty jego złożenia powoduje automatyczną
  anulację zamówienia. 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dochodzenia
  należnych płatności na drodze windykacji za pośrednictwem firmy
  zewnętrznej. Skierowanie sprawy do windykacji spowoduje obciążenie
  Kupującego kosztami windykacji oraz ustawowymi odsetkami od
  wszystkich nieterminowych płatności. 7. Zgłoszenie reklamacji co do zamawianego produktu
  nie zwalnia Kupującego z obowiązku terminowej płatności
  wynikającej z faktury sprzedaży wystawionej do danego zlecenia. 8. Sprzedający zastrzega sobie prawo odmowy obsługi
  handlowej Kupującego posiadającego przeterminowane należności
  oraz wstrzymania realizacji jakichkolwiek zamówień, będących w
  trakcie realizacji. 9. Kupujący jest zobowiązany do przesłania
  reklamacji dotyczących faktur lub płatności najpóźniej w ciągu
  7 dni od daty otrzymania dokumentu lub dokonania płatności, drogą
  poczty elektronicznej na adres invoice@tedgifted.com
§6 WIZUALIZACJA WSTĘPNA, WIZUALIZACJA
PRODUKCYJNA, PRÓBKA ZDJĘCIOWA I FIZYCZNA
 1. Na życzenie Kupującego Sprzedający może
  przygotować wstępną wizualizację i załączyć ją do oferty
  cenowej. Kupujący może dokonać zmian w wizualizacji, jest w
  takiej sytuacji zobowiązany do szczegółowego ich opisania. W
  ramach jednego projektu Kupujący może dokonać 3 darmowych zmian.
  Każda następna zmiana jest płatna 4EUR/4GBP/20PLN netto i
  zostanie doliczona do wartości zamówienia. Sprzedający ma prawo
  naliczyć opłaty za zmiany, nawet jeśli zamówienie nie zostanie
  złożone. 2. Po tym jak zamówienie zostanie złożone i
  opłacone, Sprzedający przygotowuje ostateczną wersję
  wizualizacji produkcyjnej i przesyła ją do Kupującego za
  pośrednictwem Systemu. Kupujący jest zobowiązany do
  zaakceptowania wizualizacji produkcyjnej lub jej odrzucenia z
  jednoczesnym udzieleniem komentarzy niezbędnych do wykonania
  prawidłowej wizualizacji. Zamówienie nie zostanie zrealizowane,
  dopóki wizualizacja produkcyjna nie zostanie zaakceptowana w
  Systemie przez Kupującego. W przypadku odrzucenia wizualizacji
  produkcyjnej Kupujący ma prawo do 3 darmowych zmian. Każda
  następna zmiana następuje za opłatą 4EUR/4GBP/20PLN netto.
  Opłaty są doliczane do wartości zamówienia, a zamówienie nie
  zostanie zrealizowane, dopóki nie zostaną uiszczone. 3. Sprzedający umożliwia Kupującemu akceptację
  wizualizacji wstępnej jako wizualizacji produkcyjnej, jeśli jest
  on obsługiwany drogą poczty elektronicznej przez Doradcę i w toku
  korespondencji wyraźnie zaznaczy akceptację wizualizacji wstępnej.
  W takim przypadku Kupujący nie otrzyma z Systemu wizualizacji
  produkcyjnej do akceptacji, a zamówienie zostanie skierowane do
  produkcji masowej bezpośrednio po akceptacji zamówienia i jego
  opłaceniu. 4. Sprzedający zastrzega, że wykonane wizualizacje
  wstępne i produkcyjne nie stanowią wiernego odzwierciedlenia
  produktu końcowego 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo anulacji
  zamówienia, do którego wizualizacja nie została zaakceptowana
  przez dłużej niż 30 dni, bez zwrotu płatności, która zostanie
  uznana jako opłata za przygotowanie zamówienia. 6. Na życzenie Kupującego Sprzedający może
  wykonać próbkę danego produktu, zanim rozpocznie produkcję
  masową. Kupujący jest zobowiązany zaznaczyć konieczność
  wykonania próbki na składanym zamówieniu. Sprzedający wykonuje
  próbkę po zaakceptowaniu przez Kupującego wizualizacji
  produkcyjnej, a następnie dostarcza ją do Kupującego w wybranej
  przez niego formie. 7. Sprzedający dostarcza próbkę w formie
  zdjęciowej za pomocą poczty elektronicznej, przesyłając link do
  zdjęć lub w formie fizycznej na adres dostawy podany przez
  Kupującego w zamówieniu. 8. Sprzedający pobiera opłatę za wykonanie i
  dostarczenie próbki. Opłata ta jest określona w ofercie cenowej,
  wykonanej przed zamówieniem. 9. Kupujący jest zobowiązany do zaakceptowania
  próbki lub jej odrzucenia z jednoczesnym udzieleniem komentarzy
  niezbędnych do wykonania prawidłowej próbki. Zamówienie nie
  zostanie zrealizowane, dopóki próbka nie zostanie zaakceptowana w
  Systemie przez Kupującego. 10. W przypadku gdy przedmiotowa zmiana będzie
  generowała dodatkowe koszty po stronie Sprzedającego, Kupujący
  zobowiązuje się do ich pokrycia. Sprzedający poinformuje
  Kupującego o wysokości tych kosztów z odpowiednim wyprzedzeniem. 11. Wprowadzone zmiany mogą również wpływać na
  termin realizacji zamówienia, co Kupujący przyjmuje do wiadomości
  i akceptuje. 12. W przypadku gdy wykonane próbki nie spełnią
  wymagań Kupującego, Strony mają prawo do odstąpienia od umowy,
  jednakże Kupujący jest zobowiązany do pokrycia poniesionych przez
  Sprzedającego kosztów realizacji zamówienia, w tym także
  wynagrodzenia za poczynione nakłady pracy. 13. Sprzedający zastrzega brak możliwości
  wykonania próbki po rozpoczęciu produkcji masowej. 14. Sprzedający zastrzega sobie prawo anulacji
  zamówienia, do którego próbka nie została zaakceptowana przez
  dłużej niż 30 dni, bez zwrotu płatności, która zostanie uznana
  jako opłata za przygotowanie zamówienia i próbki.
§7 PLIKI GRAFICZNE, KOLORY, SPECYFIKACJA
TECHNICZNA MATERIAŁÓW DO DRUKU
 1. Do wykonania wizualizacji wstępnej oraz
  produkcyjnej Sprzedający wykorzystuje projekt Kupującego lub
  projekt wykonany na zlecenie Kupującego przez Sprzedającego na
  etapie przygotowania oferty handlowej. 2. Do każdego oferowanego produktu Sprzedający
  zapewnia szablon, który informuje o wielkości potrzebnych spadów,
  o wielkości bezpiecznego obszaru i również pozwala na samodzielne
  przygotowanie projektu przez Kupującego. Szablony dostępne są do
  pobrania ze strony internetowej
  www.tedgifted.com
  przy danej konfiguracji produktu lub dostarczane przez Doradcę
  drogą poczty elektronicznej na życzenie Kupującego. 3. Sprzedający określa następujące warunki do
  wykonania wizualizacji wstępnej lub produkcyjnej:
  1. Kupujący jest zobowiązany do przesłania
   plików graficznych w następujących formatach: pliki wektorowe w
   formacie .ai (maks. wersja CS6) lub .eps (maks. wersja CS6), lub
   .pdf, bez szyfrowania hasłem. W przypadku dostarczenia plików w
   innych formatach Sprzedający nie gwarantuje uzyskania wysokiej
   jakości zadruku oraz zamierzonego przez Kupujący efektu
   kolorystycznego. Sprzedający może po wcześniejszej konsultacji
   przyjąć plik w formacie .jpg, o ile będzie dostarczony w
   wystarczająco dobrej jakości i rozdzielczości.  2. Kolory powinny być definiowane tylko według
   wzornika PANTONE® Formula Solid Coated (np. 185 C) przy czym
   Sprzedający określa tolerancję zadruku na +/- 2 odcienie  3. Sprzedający zastrzega, że operuje w
   przestrzeni barwowej CMYK przez co podane przez Kupującego kolory
   są używane jako odniesienie do docelowego koloru. W przypadku
   wyjątkowo trudnych do osiągnięcia kolorów Sprzedający może
   odnieść się do docelowych kolorów we wzorniku PANTONE® Color
   Bridge Coated, który jest odpowiednikiem kolorów Pantone w
   przestrzeni CMYK.
 4. Akceptując wizualizację produkcyjną w oparciu
  o kolory CMYK i/lub wartości kolorystyczne inne niż we wzorniku
  PANTONE® Formula Solid Coated, Kupujący godzi się na możliwe
  odstępstwa jakościowe (głównie kolorystyczne) z tego tytułu i w
  związku z tym nie może wnosić wobec Sprzedającego żadnych
  roszczeń. 5. W trosce o czytelność grafik wchodzących w
  skład projektów, Sprzedający zastrzega stosowanie:
  1. dla smyczy i opasek eventowych na taśmach T1,
   T5, T10 i T12: minimalnej wysokość tekstu 1,5 mm  2. dla parawanów i leżaków: minimalnej wysokości
   tekstu 5 mm  3. dla pozostałych produktów w ofercie handlowej:
   minimalnej wysokość tekstu 2 mm  4. dla wszystkich produktów w ofercie handlowej
   minimalnej grubości linii 1 pkt
 6. Sprzedający zastrzega, że mniejsza wielkość
  czcionki lub elementu graficznego nie gwarantuje uzyskania
  satysfakcjonującej jakości finalnego produktu, a jej zastosowanie
  w projekcie powoduje, że Kupujący nie może wnosić do
  Sprzedającego żadnych roszczeń dotyczących jakości czy też
  czytelności danych elementów. 7. W przypadku własnego projektu Kupujący jest
  zobowiązany dostarczyć Sprzedającemu grafikę odpowiednio
  powiększoną o wymagane spady, zgodne z szablonem Sprzedającego. 8. W razie niezgodności otrzymanego projektu z
  powyższą specyfikacją, Sprzedający może dokonać drobnych
  korekt w celu poprawy i doprowadzenia go do wymaganej specyfikacji,
  co do których akceptacja Kupującego jest konieczna. W razie braku
  zgody ze strony Kupującego, Strony mają prawo do odstąpienia
  umowy, jednakże Kupujący jest zobowiązany do pokrycia
  poniesionych przez Sprzedawcę kosztów realizacji zamówienia, w
  tym także wynagrodzenia za poczynione nakłady pracy. 9. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za
  błędy tekstowe (ortograficzne, omyłki pisarskie itp.) oraz
  pozostałe błędy w zaakceptowanym projekcie.
§8 PRAWA AUTORSKIE
 1. Sprzedający nie odpowiada za treści zawarte w
  Projektach oraz nie dokonuje – z zastrzeżeniem §7 – korekty
  treści zawartych w materiałach przesłanych przez Kupującego.
  Kupujący przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za treść,
  logo oraz wszelkie inne oznakowania (w tym znaki towarowe) i
  elementy graficzne, które zostaną umieszczone na Produkcie zgodnie
  z Projektem. 2. Poprzez zatwierdzenie zamówienia, Kupujący
  oświadcza, że realizacja umowy nie narusza ewentualnych praw osób
  trzecich. W razie powstania jakiejkolwiek odpowiedzialności prawnej
  z tytułu zamieszczenia na Produkcie elementów obciążonych
  prawami przysługującymi osobom trzecim, Kupujący zobowiązuje się
  zaspokoić wszelkie wysunięte ewentualnie wobec Sprzedającego z
  tego tytułu w/w roszczenia osób trzecich. 3. W razie zamieszczenia w Projekcie treści
  niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
  Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawartej
  umowy. W przypadku wykonania prawa odstąpienia na podstawie
  niniejszego artykułu, Kupujący zobowiązany jest do pokrycia
  poniesionych przez Sprzedającego kosztów realizacji zamówienia, w
  tym także wynagrodzenia za poczynione nakłady pracy. 4. W razie powzięcia przez Sprzedającego
  uzasadnionych wątpliwości odnośnie zgodności treści
  zamieszczonych w Projekcie z przepisami prawa powszechnie
  obowiązującego, Sprzedający może zawiesić bieg terminu
  realizacji zamówienia na czas wyjaśnienia okoliczności.
§9 JAKOŚĆ WYKONANIA, TOLERANCJE
 1. Sprzedający zobowiązuje się do wykonania
  produktów lub próbek z najwyższą starannością, dotrzymując
  poniżej wyznaczonych tolerancji oraz na pozostałych warunkach
  określonych poniżej. 2. Wykonanie modelu próbnego nie stanowi
  odzwierciedlenia produkcji masowej, a jedynie ukazuje przybliżoną
  jakość wykonania. Z uwagi na masowy charakter produkcji,
  wyprodukowane produkty mogą różnić się od zatwierdzonej próbki.
  Odstępstwa mogą dotyczyć między innymi ostrości druku,
  kolorystyki, struktury materiału, szycia itp. Odstępstwa są
  wynikiem właściwości procesu produkcji i nie są możliwe do
  całkowitego wyeliminowania. Nie obniżają one wartości użytkowej
  produktu. W wielu przypadkach ewentualne różnice stanowią jedynie
  subiektywne odczucie. 3. Zamówienia mogą być dostarczone z tolerancjami
  ilościowymi, nieprzekraczającymi 7% zamówionej ilości. 4. Ze względu na podłoże (materiał i jego
  właściwości elastyczne) druk logotypów/grafiki może zostać
  wykonany z pewnym odchyleniem od centrum taśmy/materiału. Przy
  zadruku tolerancja wynosi +/-20% - przesunięcie na odległości. 5. W przypadku zadruku ciemnych kolorów na cienkim
  materiale (np. bandany, tasiemki prezentowe T5, szarfy dla hostess)
  istnieje ryzyko przyjęcia koloru przez warstwę wierzchnia od
  warstwy spodniej (przebicie farby). 6. Z uwagi na specyfikę procesu sublimacji oraz
  uzależnienia go od wielu czynników, jak materiał, papier,
  temperatura i długość procesu sublimacji, nie ma możliwości
  zagwarantowania idealnie ostrych krawędzi grafiki na styku 2
  kolorów. 7. W przypadku druku 2 projektów z jednej i z
  drugiej strony materiału należy pamiętać, że projekty nie będą
  się pokrywać, czyli mogą być drukowane z przesunięciem. 8. W przypadku zadruku takiej samej grafiki z 2
  stron materiału należy uwzględnić fakt, że front materiału
  jest drukowany niezależnie od tyłu. Tym samym dopuszcza się
  nieznaczne odchylenia kolorystyczne oraz jakościowe względem tych
  2 stron. 9. W przypadku projektów „niepozycjonowanych”
  (przód względem tyłu materiału) należy pamiętać, że nadruk
  na tyle musi być elementem powtarzalnym - sekwencją, która na
  każdym produkcie może być nadrukowana w innym miejscu i przecięta
  (zadrukowana nie w całości). 10. W przypadku projektów „pozycjonowanych”
  (przód względem tyłu materiału) dopuszcza się przesunięcia
  grafiki o +/- 15% długości materiału. 11. W przypadku barwienia metodą sublimacji z uwagi
  na różne struktury materiału (przede wszystkim biały kolor
  oryginalnie barwionej taśmy/przędzy, a także jej naturalne
  nierówności) oraz specyfikę procesu produkcji (zarówno druk, jak
  i szycie) dopuszcza się możliwość niedobarwień oraz prześwitów
  białych elementów w miejscach nierównych (zafałdowania tekstury
  materiału, punkty wbicia igieł szycia, oraz bocznych krawędziach
  taśmy itp.) 12. W związku ze specyfiką procesu produkcji oraz
  kurczenia się materiału rzeczywisty wymiar produktu może się
  różnić w stosunku do wymiarów określonych w zamówieniu oraz na
  wizualizacji +/- 15%. 13. Z uwagi na specyfikę produkcji oraz metodę
  zadruku kolorów (w tym biały) mogą przybierać różne odcienie
  od kolorów sąsiadujących z danym kolorem. Sam materiał, na
  którym jest wykonywany nadruk może również występować w
  różnych odcieniach bieli w zależności od partii (w tym beżowy,
  kremowy itp). Jest to uwarunkowane procesem produkcji materiału i
  nie gwarantujemy 100% powtarzalności. Klient przyjmuje ten fakt do
  wiadomości. 14. Ze względu na proces technologiczny wynikający
  z produkcji na wielu maszynach, dopuszczalnej różnicy w
  kolorystyce pigmentów, zmiennych warunków temperaturowych i
  wilgotnościowych, na końcowym produkcie mogą wystąpić
  nieznaczne różnice kolorystyczne. Sprzedawca dochowa wszelkich
  starań, aby odwzorować kolory zawarte w projekcie, jednakże
  niewielkie różnice kolorystyczne – tj. +/- 2 odcienie – nie
  mogą być podstawą do reklamacji, a Kupujący nie będzie podnosił
  we wskazanym zakresie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne
  Produktu. 15. Z uwagi na specyfikę procesu sublimacji oraz
  uzależnienie tegoż procesu od wielu czynników, takich jak
  materiał, papier, temperatura i czas trwania cyklu, krawędzie
  Grafiki w miejscu łączenia dwóch kolorów mogą utracić ostrość. 16. W przypadku wykonywania takiego samego nadruku na
  dwóch stronach Produktu, Grafiki – z przyczyn technicznych, w
  szczególności z powodu niezależnego względem siebie nadruku
  grafik – mogą nieznacznie różnić się od siebie odcieniem
  kolorystycznym – tj. +/- 2 odcienie oraz jakością nadruku. 17. Z uwagi na strukturę, różne właściwości
  materiału oraz na fakt, że szycie jest pracą manualną, dopuszcza
  się możliwość delikatnych przesunięć oraz niedoskonałości.
  Nie mogą one jednak wpływać na ogólną użyteczność produktu.
  Z wyżej wymienionych przyczyn dopuszcza się również możliwość
  delikatnych przesunięć pomiędzy zszywanymi warstwami materiału w
  ramach danej partii. 18. W przypadku modelu, w którym używana jest
  złączka bezpieczeństwa, Sprzedający nie zaleca wszywania jej
  bezpośrednio „na karku”, a np. tuż przy karabińczyku lub też
  w połowie długości smyczy (mierzonej po zszyciu) dla zapewnienia
  lepszego komfortu użytkowania. Kupujący, decydując się mimo
  wszystko na zamówienie ze złączką bezpieczeństwa wszytą na
  karku, zwalnia Sprzedającego z wszelkiej odpowiedzialności za
  roszczenia powstałe z tego tytułu.
§10 ZMIANY W ZAMÓWIENIU, POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Kupujący jest zobowiązany zgłosić chęć
  dokonania zmiany w zamówieniu drogą poczty elektronicznej na
  adres:
  1. w przypadku złożenia zamówienia on-line:
   info@tedgifted.com  2. w przypadku złożenia zamówienia u Doradcy, na
   adres e-mail obsługującego go Doradcy
 2. Zmiany w zamówieniu podlegają opłacie w
  wysokości 4EUR/4GBP/20PLN netto za każdą zmianę. 3. Sprzedający zastrzega sobie możliwość odmowy
  realizacji zmiany w zamówieniu, w szczególności zmiany
  konfiguracji produktu w zamówieniu opłaconym i zaakceptowanym do
  produkcji masowej. 4. Kupujący jest zobowiązany zgłosić chęć
  anulacji zamówienia drogą poczty elektronicznej na adres:
  1. w przypadku złożenia zamówienia on-line:
   info@tedgifted.com  2. w przypadku złożenia zamówienia u Doradcy, na
   adres e-mail obsługującego go Doradcy

§11 ZMIANY W ZAMÓWIENIU DLA ZAMÓWIEŃ ON-LINE
 1. Anulacja zamówienia złożonego on-line,
  nieopłaconego, dla którego nie została przygotowana wizualizacja
  produkcyjna odbywa się na wniosek Kupującego bez dodatkowych
  opłat. 2. Anulacja zamówienia złożonego on-line,
  opłaconego, dla którego została przygotowana wizualizacja
  produkcyjna odbywa się na wniosek Kupującego za opłatą
  anulacyjną w wysokości 20EUR/18GBP/50PLN netto. 3. Anulacja zamówienia złożonego on-line,
  opłaconego, zaakceptowanego do produkcji masowej odbywa się na
  wniosek Kupującego za opłatą anulacyjną w wysokości 100%
  wartości zamówienia.
§12 ZMIANY W ZAMÓWIENIU DLA ZAMÓWIEŃ ZŁOŻONYCH
U DORADCY
 1. Anulacja zamówienia niepotwierdzonego przez
  Kupującego i nieopłaconego odbywa się na wniosek Kupującego bez
  dodatkowych opłat. 2. Anulacja zamówienia potwierdzonego przez
  Kupującego i opłaconego, a niezaakceptowanego do produkcji masowej
  odbywa się na wniosek Kupującego za opłatą anulacyjną w
  wysokości 20EUR/18GBP/50PLN netto. 3. Anulacja zamówienia zaakceptowanego do produkcji
  masowej odbywa się na wniosek Kupującego za opłatą anulacyjną w
  wysokości 100% wartości zamówienia.
§13 TERMIN REALIZACJI, TRYBY PRODUKCYJNE
 1. Termin realizacji oznacza czas produkcji
  zamówienia do momentu jego wysyłki. Sprzedający nie odpowiada za
  opóźnienia związane z czasem dostawy zamówienia, niezależnie od
  wybranej formy dostawy. 2. Terminy realizacji zawarte w ofercie handlowej
  obowiązują od momentu potwierdzenia zamówienia w systemie,
  uiszczenia zapłaty oraz zatwierdzenia wybranej formy akceptacji
  graficznej, tj. akceptacji wizualizacji lub próbki zdjęciowej, lub
  próbki fizycznej. 3. Sprzedający dla wybranych produktów oferuje
  możliwość produkcji w TRYBIE PILNYM lub w TRYBIE EKSPRESOWYM.
  Wymagane terminy związane z przeprowadzeniem danego trybu
  produkcyjnego zawarte są w poniższych tabelach.

  TRYB STANDARDOWY

  DZIEŃ  DZIAŁANIA KUPUJĄCEGO  WYMAGANA GODZINA PRZESŁANIA DO
  TGL POLAND  DZIAŁANIA TGL POLAND  GODZINA POTWIERDZENIA PRZEZ TGL
  POLAND  DZIEŃ 0  ZAMÓWIENIE

  PLIKI GRAFICZNE  do 12:00  WERYFIKACJA PLIKÓW I WIZUALIZACJA  w ciągu 1 godziny  PŁATNOŚĆ  AKCEPTACJA WIZUALIZACJI  DZIEŃ 1 - jeśli wybrano opcję
  próbki zdjęciowej        ZDJĘCIE PRÓBKI  do 14:00  AKCEPTACJA PRÓBKI ZDJĘCIOWEJ  do 16:00        DZIEŃ X        WYSYŁKA   
  JEŚLI WYBRANO OPCJĘ PRÓBKI
  FIZYCZNEJ, PROCES WYDŁUŻA SIĘ O CZAS DOSTAWY DO MOMENTU
  AKCEPTACJI PRÓBKI W SYSTEMIE
  TRYB
  PILNY

  DZIEŃ  DZIAŁANIA KUPUJĄCEGO  WYMAGANA GODZINA PRZESŁANIA DO TGL
  POLAND  DZIAŁANIA TGL POLAND  GODZINA POTWIERDZENIA PRZEZ TGL
  POLAND  DZIEŃ 0  ZAMÓWIENIE

  PLIKI GRAFICZNE  do 12:00  WERYFIKACJA PLIKÓW  do 13:00  PŁATNOŚĆ  WIZUALIZACJA  do 15:00  AKCEPTACJA WIZUALIZACJI  do 16:00                    DZIEŃ 1              DZIEŃ 2              DZIEŃ 3        WYSYŁKA   
  TRYB
  EKSPRES

  DZIEŃ  DZIAŁANIA KUPUJĄCEGO  WYMAGANA GODZINA PRZESŁANIA DO
  TGL POLAND  DZIAŁANIA TGL POLAND  GODZINA POTWIERDZENIA PRZEZ TGL
  POLAND  DZIEŃ 0  ZAMÓWIENIE

  PLIKI GRAFICZNE  do 10:00  WERYFIKACJA PLIKÓW  do 10:30  PŁATNOŚĆ  WIZUALIZACJA  do 11:30  AKCEPTACJA WIZUALIZACJI  do 12:00        DZIEŃ 1        WYSYŁKA   §14 DOSTAWA, ODBIÓR WŁASNY
 1. Sprzedający oferuje swoje produkty na warunkach
  ex works (EXW). 2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności na
  usługi pocztowe i kurierskie. Sprzedający udostępnia możliwość
  skorzystania z firmy kurierskiej wskazanej w ofercie handlowej.
  Wszelkie reklamacje dotyczące uszkodzenia dostarczanych przesyłek
  osoba odbierająca z ramienia Kupującego zobowiązana jest zgłosić
  bezpośrednio firmie kurierskiej w momencie odbioru przesyłki i
  bezwzględnie spisać protokół szkody bezpośrednio u kuriera
  doręczającego przesyłkę. Sprzedający nie ponosi
  odpowiedzialności za opóźnienia w doręczeniach przesyłek, a
  terminy podane w ofercie handlowej są terminami szacunkowymi,
  podawanymi przez operatorów kurierskich. Sprzedający nie ponosi
  odpowiedzialności za zagubione przez kuriera przesyłki. 3. Sprzedający umożliwia Kupującemu odbiór
  własny zamówienia lub zamówienie swojego kuriera. Kupujący
  otrzymuje informację z Systemu o gotowości zamówienia do odbioru. 4. Sprzedający umożliwia odbiór zamówienia pod
  adresem:


  TGL POLAND SP. Z O.O.
  ul. Żytnia 3, 62-064 Plewiska
  w godz. 13:00-16:00
 1. Kupujący zamawiający własnego kuriera jest
  zobowiązany do przesłania informacji z numerem zamówienia,
  podaniem nazwy firmy kurierskiej oraz gotową etykietą na adres
  info@tedgifted.com
  w przypadku zamówień on-line lub na adres Doradcy obsługującego
  zamówienie w pozostałych przypadkach. 2. Kupujący odbierający zamówienie we własnym
  zakresie lub z pomocą swojego przedstawiciela jest zobowiązania do
  przesłania informacji o planowanej dacie odbioru oraz podania
  danych swojego upoważnionego przedstawiciela na adres
  info@tedgifted.com
  w przypadku zamówień on-line lub na adres Doradcy obsługującego
  zamówienie w pozostałych przypadkach. 3. Z chwilą wydania zamówienia operatorowi
  kurierskiemu lub Kupującemu, lub jego przedstawicielowi Sprzedający
  nie ponosi odpowiedzialności ani ryzyka za zamówione produkty. 4. Jeżeli Kupujący nie odbierze przesyłki w ciągu
  30 dni od daty poinformowania go o gotowości do odbioru,
  Sprzedający zastrzega sobie prawo do utylizacji produktów z
  zamówienia, bez uprzedniego informowania Kupującego o tym fakcie,
  zachowując zapłatę za zamówienie. 5. Jeśli Kupujący nie odbierze przesyłki od
  kuriera, a przesyłka zostanie zwrócona do magazynu Sprzedającego,
  Sprzedający może ponownie nadać przesyłkę, za uprzednią
  dodatkową opłatą za ponowną dostawę. Jeśli w ciągu 30 dni od
  daty pierwszej wysyłki, Kupujący nie odbierze przesyłki od
  kuriera, po ponownym wysłaniu lub nie przekaże innego adresu
  dostawy, lub nie uiści dodatkowej opłaty za ponowną dostawę,
  Sprzedający zastrzega sobie prawo do utylizacji produktów z
  zamówienia, bez uprzedniego informowania Kupującego o tym fakcie,
  zachowując zapłatę za zamówienie.
§15 REKLAMACJE
 1. Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego,
  pisemnego zawiadomienia Sprzedającego o niezgodności otrzymanego
  towaru z zamówieniem lub o jego wadach, nie później jednak niż w
  ciągu 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania lub odbioru towaru.
  Reklamacje otrzymane po wskazanym terminie Sprzedający pozostawia
  bez rozpoznania. Dla dochowania terminu konieczne jest skuteczne
  doręczenie reklamacji Sprzedającemu. Za skuteczne doręczenie
  uznaje się prawidłowo wypełniony formularz reklamacyjny, dostępny
  na stronie
  www.tedgifted.com,
  przesłany na adres
  info@tedgifted.com
  lub do obsługującego dany region Doradcy. 2. Reklamacje zgłaszane po godzinie 14:00 czasu
  środkowoeuropejskiego będą traktowane jako reklamacje złożone
  dnia następnego. 3. Kupujący jest zobowiązany do zweryfikowania
  minimalnie 30% otrzymanej ilości towaru. W przypadku zamówień
  dostarczanych w wielu opakowaniach, Kupujący jest zobowiązany do
  zweryfikowania jakości produktów, wybierając produkty ze
  wszystkich opakowań. 4. W przypadku niewłaściwej eksploatacji i
  niewłaściwego wykorzystanie produktów reklamacje nie będą
  rozpatrywane. 5. Podstawą do reklamacji mogą być sytuacje
  wynikające z przekroczenia norm jakościowych opisanych w §9. 6. Reklamacje dotyczące kolorystyki produktu
  zrealizowane w oparciu o projekt graficzny bez zdefiniowanych
  kolorów wg skali Pantone C traktowane są jako bezpodstawne i
  bezzasadne. 7. Sprzedający w przypadku konieczności
  zweryfikowania zasadności reklamacji może zażądać zwrotu
  całości lub części produktów na koszt Kupującego. Koszty
  transportu poniesione przez Kupującego zostaną zwrócone tylko i
  wyłącznie w przypadku uznania reklamacji za zasadną, warunkiem
  zwrotu jest okazanie faktury za poniesiony koszt transportu.
  Sprzedający nie zwróci kosztów transportu wyższych niż
  standardowa stawka transportowa kurierów współpracujących ze
  Sprzedającym. 8. Całkowita wartość kosztów ponoszonych przez
  Sprzedającego z tytułu zgłoszonej i uznanej reklamacji, nie może
  przekraczać wartości zamówienia. Sprzedający nie będzie ponosił
  innych kosztów niż te bezpośrednio związane z zamówieniem, w
  szczególności Sprzedający nie będzie ponosił kosztów
  wynikających z tytułu utraconych korzyści. Sprzedający ponosi
  odpowiedzialność tylko i wyłącznie za własne działania i
  zaniechania. Sprzedający nie będzie ponosił odpowiedzialności za
  działania i zaniechania osób trzecich w szczególności transport,
  instytucje finansowe, etc. 9. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia
  reklamacji w terminie do 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia (z
  wykluczeniem dni świątecznych na terenie siedziby Sprzedawcy). 10. W trakcie wyjaśniania reklamacji Sprzedający
  może zwracać się do Kupującego w celu zwrotu części lub
  całości towaru, dosłania dodatkowych wyjaśnień lub
  dokumentacji, zobowiązując tym samym Klienta do wykonania
  określonych działań, wysyłając wiadomość e-mail. Jeśli
  Kupujący nie dostarczy wnioskowanych przez Sprzedającego
  materiałów w terminie do 7 dni roboczych od momentu otrzymania
  wiadomości e-mail, reklamację uznaje się za oddaloną. 11. W przypadku uznania reklamacji za zasadną
  Sprzedający może zażądać zwrotu całości zamawianego towaru na
  swój koszt, nim zostanie wystawiona korekta faktury sprzedaży. 12. Zwroty wynikające z wystawionych korekt do
  faktur sprzedaży są dokonywane w terminie do 14 dni roboczych od
  daty ich wystawienia. 13. Zgłoszenie reklamacji co do zamawianego produktu
  nie zwalnia Kupującego z obowiązku terminowej płatności
  wynikającej z faktury sprzedaży wystawionej do danego zlecenia.
§16 KONSUMENT-PRZEDSIĘBIORCA
 1. Jeżeli Klient jest osobą fizyczną zawierającą
  umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą,
  gdy z treści zamówienia umowy wynika, że nie posiada ona dla
  Klienta charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z
  przedmiotu wykonywanej przez Klienta działalności gospodarczej,
  udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i
  Informacji o Działalności Gospodarczej:
  1. nie stosuje się § 15 OWH;  2. nie stosuje się § 17 ust. 3 OWH;  3. Klient przy składaniu zamówienia zostanie
   poinformowany o łącznej cenie brutto Zamówienia;  4. Klient przy składaniu zamówienia zostanie
   poinformowany o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od
   umowy, które ponosi Klient, w tym kosztach zwrotu rzeczy, jeżeli
   ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w
   zwykłym trybie odesłane pocztą;  5. Klient przy składaniu zamówienia zostanie
   poinformowany o tym, że przedmiotem świadczenia jest rzecz
   nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta i
   służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb i w
   związku z tym nie przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy
   zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie
   przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów. 


§17 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym OWH
  właściwe jest prawo polskie, a zastosowanie znajdują przepisy
  Kodeksu cywilnego i inne przepisy powszechnie obowiązujące. 2. Wszelkie spory między Sprzedającym a Klientem
  podlegają jurysdykcji sądów polskich. 3. Wszelkie spory rozstrzygane będą przez sąd
  właściwy dla siedziby Sprzedającego. 4. O zmianach w OWH Klient zostanie poinformowany
  drogą mailową. 5. Niniejsze OWH obowiązuje od dnia 17.02.2022.Ogólne warunki handlowe są do pobrania pod przyciskiem:  
Pobierz

Ted Gifted Lanyards

Nasza firma istnieje na rynku od ponad 13 lat. W tym czasie przeszła długą drogę i rozwinęła się, aby stać się przyszłościową, stale rozwijającą się firmą z pasją. Nasz zespół składa się z doświadczonych pracowników - projektantów, personelu technicznego i doradców klienta.

Nasz sukces opiera się na nowoczesnej technologii druku i szerokiej gamie oferowanych produktów, akcesoriów i materiałów.

×
×
× Pobierz film

Zaloguj się

Twój e-mail:

Nie masz jeszcze konta? Nie martw się.

<

Zaloguj się

Hasło:

<

Zapisz się