Ted Gifted

Chętnie pomożemy +48 61 30 72 345

Star Gwarancja najniższej ceny

Ted Gifted

OGÓLNE WARUNKI
HANDLOWE§1 POSTANOWIENIA OGÓLNENiniejsze ogólne warunki handlowe (zwane dalej OWH) określają ogólne
zasady, na podstawie których firma TGL Poland Sp. z o.o. podejmuje się
wykonania usług określonych w zamówieniu, złożonym przez drugą stronę, zwaną
dalej Kupującym. Warunki te obejmują zakres czynności, który jest niezbędny do
prawidłowego wypełniania zobowiązań obu stron. Kupujący podczas składania
zamówienia potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje poniższe warunki handlowe.§2 DEFINICJEIlekroć w niniejszych OWH mowa jest o:1.      
SPRZEDAJĄCYM
– należy przez to rozumieć TGL Poland Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Żytnia 3,
62-064 Plewiska, NIP 7831664350, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym,
prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000375389, kapitał
zakładowy 30.000 zł, e-mail info@tedgifted.com2.      
KLIENCIE LUB
KUPUJĄCYM – należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub osobę prawną prowadzącą
działalność gospodarczą3.      
KUPUJĄCYM – należy
przez to rozumieć przedsiębiorcę zawierającego w ramach prowadzonej przez
siebie działalności gospodarczej umowę sprzedaży ze Sprzedającym4.      
DORADCY – należy
przez to rozumieć przedstawiciela Sprzedającego wyznaczonego do obsługi danego
rejonu lub Klienta/Kupującego5.      
SYSTEMIE – należy
przez to rozumieć system obsługi zamówień Sprzedającego6.      
PRODUKCJI
MASOWEJ – należy przez to rozumieć produkcję zamówionych produktów, realizowaną
w zakładzie produkcyjnym Sprzedającego7.      
WIZUALIZACJI
WSTĘPNEJ – należy przez to rozumieć wstępny projekt oferowanego produktu8.      
WIZUALIZACJI
PRODUKCYJNEJ – należy przez to rozumieć projekt oferowanego produktu, na
podstawie którego zostaje wykonana produkcja masowa9.      
PRÓBCE – należy
przez to rozumieć 1 sztukę produktu wykonywanego na zamówienie, wykonana w celu
zaprezentowania kolorów i/lub wykonania10.  
PRODUKCIE – należy
przez to rozumieć dany towar zamówiony przez Kupującego, wytworzony przez
Sprzedającego, na podstawie zaakceptowanej wizualizacji produkcyjnej i/lub
próbki§3 ZAPYTANIE OFERTOWE I OFERTA1.      
Sprzedający
udostępnia dwie drogi uzyskania oferty handlowej:a.      
Zamówienie
on-line – Aktualna oferta handlowa zawarta jest w sklepie on-line, pod adresem www.tedgifted.com, gdzie Klient po założeniu Profilu może wycenić
każdy produkt.b.      
Zapytanie
ofertowe – Klient może złożyć zapytanie ofertowe w formie telefonicznej lub
elektronicznej, za pomocą poczty e-mail lub dostępnych komunikatorów, jak
WhatsApp czy Skype.2.      
W wypadku
otrzymania zapytania ofertowego, o którym mowa w pkt. b ust. 1 niniejszego
paragrafu Sprzedający przygotowuje ofertę handlową w oparciu o informacje
zawarte w zapytaniu. Do przygotowania precyzyjnej oferty handlowej Sprzedający może
zwrócić się do Klienta z prośbą o uzupełnienie informacji. Sprzedający przesyła
ofertę handlową za pomocą poczty elektronicznej na adres podany w zapytaniu.
Oferta handlowa ważna jest 7 dni od daty wysyłki, chyba że na ofercie
zaznaczono inaczej.3.      
Niniejsze OWH
dotyczą wyłącznie współpracy z Klientami będącymi przedsiębiorcami.4.      
Wyceny
produktów oparte są na obowiązującej ofercie katalogowej. Aktualny katalog jest
zawsze dostępny w siedzibie Sprzedającego i może zostać wysłany na indywidualne
życzenie Klienta.5.      
Sprzedający może
ogłaszać czasowe promocje cenowe na wybrane produkty lub konfiguracje – na
osobnych warunkach, które zostaną określone każdorazowo w warunkach promocji.§4 ZAMÓWIENIE1.      
Sprzedający
udostępnia dwie drogi złożenia zamówienia:a.      
Zamówienie w
sklepie on-line – Kupujący składa zamówienie w sklepie on-line, pod adresem www.tedgifted.com.b.      
Zamówienia za
pośrednictwem Doradcy – Kupujący składa zamówienie za pośrednictwem Doradcy
drogą poczty elektronicznej.2.      
Złożenie
zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna-sprzedaży
pomiędzy Sprzedającym a Kupującym na warunkach zapisanych w Regulaminie sklepu
on-line w przypadku zamówienia on-line lub na warunkach zapisanych w niniejszych
OWH w przypadku zamówienia za pośrednictwem Doradcy.3.      
Doradca
uzyskawszy zamówienie od Kupującego umieszcza je w Systemie.4.      
System
obsługi zamówień Sprzedającego wymaga od Kupującego rejestracji i akceptacji
niniejszych warunków ogólnych oraz sposobu przetwarzania danych osobowych.
Kupujący potwierdza warunki i dokonuje akceptacji sposobu przetwarzania danych
poprzez odhaczenie odpowiednich pól w wiadomości e-mail otrzymanej z Systemu po
rejestracji Kupującego. Powyższe czynności są wymagane tylko przy rejestracji,
Kupujący nie jest zobowiązany do ich wykonywania przy każdym zamówieniu.5.      
Kupujący ma
wgląd w swoje konto w Systemie i możliwość modyfikacji sposobu przetwarzania
danych w każdym momencie. Jednocześnie Sprzedający zastrzega prawo do
odmówienia realizacji zamówienia, jeśli Kupujący wycofa swoją akceptację
niniejszych warunków ogólnych.6.      
Przy składaniu
zamówienia zarejestrowany Kupujący jest zobowiązany do podania informacji
niezbędnych do jego realizacji, w szczególności:a.      
Nazwy
produktu oraz jego konfiguracji;b.      
Zamawianej
ilości;c.      
Sposobu
pakowania;d.      
Sposobu
dostawy;e.      
Trybu
produkcji;f.       
Sposobu
akceptacji graficznej;g.      
Pożądanej
daty dostawy;h.      
Adresu
dostawy, imienia, nazwiska i numeru telefonu osoby odpowiedzialnej za odbiór
dostawy.7.      
Brak podania
jednego lub kilku powyższych elementów uniemożliwia złożenie zamówienia i
stanowi brak podstaw do zawarcia umowy kupna-sprzedaży ze Sprzedającym.8.      
Kupujący jest
również zobowiązany do dostarczenia plików i danych graficznych zgodnie z
wymogami zawartymi w §7.9.      
Sprzedający
nie przyjmuje zamówień i nie zawiera umów na drukach własnych Klienta lub
Kupującego.10.  
Jeśli
Kupujący zleci Sprzedającemu złożenie zamówienia w systemie, zaakceptuje je do
produkcji i jednocześnie złoży takie samo zamówienie sam online i również
zaakceptuje je do produkcji, to Kupujący zrealizuje obydwa zamówienia,
traktując je jako dwa oddzielne zamówienia. Kupującemu w takiej sytuacji nie
przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.§5 PŁATNOŚĆ1.      
Kupujący jest
zobowiązany opłacić zamówienie z góry w formie przedpłaty. Sprzedający może
udzielić Kupującemu kredytu kupieckiego na mocy osobnego porozumienia.2.      
Po złożeniu
zamówienia System za pomocą poczty elektronicznej automatycznie przesyła
Kupującemu fakturę pro forma wraz z linkiem do płatności. Płatności
elektroniczne realizowane są poprzez platformę PayU. Kupujący ma również
możliwość uiszczenia opłaty przelewem tradycyjnym, w takim przypadku Kupujący
ma obowiązek przesłania potwierdzenia przelewu w formie elektronicznej na adres
pay@tedgifted.com.3.      
Kupujący jest
zobowiązany do uiszczenia płatności na wskazane w fakturze pro forma konto oraz
we wskazanej w fakturze pro forma walucie. Wpłata w błędnej walucie i/lub na
błędne konto nie będzie zaliczana na poczet opłaty za zamówienie.4.      
Każda wpłata
winna być zatytułowana zgodnie z numerem opłacanego dokumentu. Wpłaty z błędnym
opisem nie będą zaliczane na poczet opłaty.5.      
Brak
płatności za wprowadzone zamówienie w ciągu 30 dni od daty jego złożenia
powoduje automatyczną anulację zamówienia.6.      
Sprzedający
zastrzega sobie prawo do dochodzenia należnych płatności na drodze windykacji
za pośrednictwem firmy zewnętrznej. Skierowanie sprawy do windykacji spowoduje
obciążenie Kupującego kosztami windykacji oraz ustawowymi odsetkami od
wszystkich nieterminowych płatności.7.      
Zgłoszenie
reklamacji co do zamawianego produktu nie zwalnia Kupującego z obowiązku
terminowej płatności wynikającej z faktury sprzedaży wystawionej do danego
zlecenia.8.      
Sprzedający
zastrzega sobie prawo odmowy obsługi handlowej Kupującego posiadającego
przeterminowane należności oraz wstrzymania realizacji jakichkolwiek zamówień,
będących w trakcie realizacji.9.      
Kupujący jest
zobowiązany do przesłania reklamacji dotyczących faktur lub płatności
najpóźniej w ciągu 7 dni od daty otrzymania dokumentu lub dokonania płatności,
drogą poczty elektronicznej na adres invoice@tedgifted.com§6 WIZUALIZACJA WSTĘPNA, WIZUALIZACJA PRODUKCYJNA,
PRÓBKA ZDJĘCIOWA I FIZYCZNA1.      
Na życzenie
Kupującego Sprzedający może przygotować wstępną wizualizację i załączyć ją do
oferty cenowej. Kupujący może dokonać zmian w wizualizacji, jest w takiej
sytuacji zobowiązany do szczegółowego ich opisania. W ramach jednego projektu
Kupujący może dokonać 3 darmowych zmian. Każda następna zmiana jest płatna 4EUR/4GBP/20PLN
netto i zostanie doliczona do wartości zamówienia. Sprzedający ma prawo
naliczyć opłaty za zmiany, nawet jeśli zamówienie nie zostanie złożone.2.      
Po tym jak
zamówienie zostanie złożone i opłacone, Sprzedający przygotowuje ostateczną
wersję wizualizacji produkcyjnej i przesyła ją do Kupującego za pośrednictwem
Systemu. Kupujący jest zobowiązany do zaakceptowania wizualizacji produkcyjnej
lub jej odrzucenia z jednoczesnym udzieleniem komentarzy niezbędnych do
wykonania prawidłowej wizualizacji. Zamówienie nie zostanie zrealizowane,
dopóki wizualizacja produkcyjna nie zostanie zaakceptowana w Systemie przez
Kupującego. W przypadku odrzucenia wizualizacji produkcyjnej Kupujący ma prawo
do 3 darmowych zmian. Każda następna zmiana następuje za opłatą 4EUR/4GBP/20PLN
netto. Opłaty są doliczane do wartości zamówienia, a zamówienie nie zostanie
zrealizowane, dopóki nie zostaną uiszczone.3.      
Sprzedający
umożliwia Kupującemu akceptację wizualizacji wstępnej jako wizualizacji
produkcyjnej, jeśli jest on obsługiwany drogą poczty elektronicznej przez
Doradcę i w toku korespondencji wyraźnie zaznaczy akceptację wizualizacji
wstępnej. W takim przypadku Kupujący nie otrzyma z Systemu wizualizacji
produkcyjnej do akceptacji, a zamówienie zostanie skierowane do produkcji
masowej bezpośrednio po akceptacji zamówienia i jego opłaceniu.4.      
Sprzedający
zastrzega, że wykonane wizualizacje wstępne i produkcyjne nie stanowią wiernego
odzwierciedlenia produktu końcowego5.      
Sprzedający
zastrzega sobie prawo anulacji zamówienia, do którego wizualizacja nie została
zaakceptowana przez dłużej niż 30 dni, bez zwrotu płatności, która zostanie
uznana jako opłata za przygotowanie zamówienia.6.      
Na życzenie
Kupującego Sprzedający może wykonać próbkę danego produktu, zanim rozpocznie
produkcję masową. Kupujący jest zobowiązany zaznaczyć konieczność wykonania
próbki na składanym zamówieniu. Sprzedający wykonuje próbkę po zaakceptowaniu
przez Kupującego wizualizacji produkcyjnej, a następnie dostarcza ją do
Kupującego w wybranej przez niego formie.7.      
Sprzedający
dostarcza próbkę w formie zdjęciowej za pomocą poczty elektronicznej,
przesyłając link do zdjęć lub w formie fizycznej na adres dostawy podany przez
Kupującego w zamówieniu.8.      
Sprzedający
pobiera opłatę za wykonanie i dostarczenie próbki. Opłata ta jest określona w
ofercie cenowej, wykonanej przed zamówieniem.9.      
Kupujący jest
zobowiązany do zaakceptowania próbki lub jej odrzucenia z jednoczesnym
udzieleniem komentarzy niezbędnych do wykonania prawidłowej próbki. Zamówienie
nie zostanie zrealizowane, dopóki próbka nie zostanie zaakceptowana w Systemie
przez Kupującego.10.  
W przypadku
gdy przedmiotowa zmiana będzie generowała dodatkowe koszty po stronie
Sprzedającego, Kupujący zobowiązuje się do ich pokrycia. Sprzedający
poinformuje Kupującego o wysokości tych kosztów z odpowiednim wyprzedzeniem.11.  
Wprowadzone
zmiany mogą również wpływać na termin realizacji zamówienia, co Kupujący
przyjmuje do wiadomości i akceptuje.12.  
W przypadku
gdy wykonane próbki nie spełnią wymagań Kupującego, Strony mają prawo do
odstąpienia od umowy, jednakże Kupujący jest zobowiązany do pokrycia
poniesionych przez Sprzedającego kosztów realizacji zamówienia, w tym także
wynagrodzenia za poczynione nakłady pracy.13.  
Sprzedający
zastrzega brak możliwości wykonania próbki po rozpoczęciu produkcji masowej.14.  
Sprzedający
zastrzega sobie prawo anulacji zamówienia, do którego próbka nie została
zaakceptowana przez dłużej niż 30 dni, bez zwrotu płatności, która zostanie
uznana jako opłata za przygotowanie zamówienia i próbki.§7 PLIKI GRAFICZNE, KOLORY, SPECYFIKACJA
TECHNICZNA MATERIAŁÓW DO DRUKU1.      
Do wykonania
wizualizacji wstępnej oraz produkcyjnej Sprzedający wykorzystuje projekt
Kupującego lub projekt wykonany na zlecenie Kupującego przez Sprzedającego na
etapie przygotowania oferty handlowej.2.      
Do każdego
oferowanego produktu Sprzedający zapewnia szablon, który informuje o wielkości
potrzebnych spadów, o wielkości bezpiecznego obszaru i również pozwala na
samodzielne przygotowanie projektu przez Kupującego. Szablony dostępne są do
pobrania ze strony internetowej www.tedgifted.com przy danej konfiguracji produktu lub dostarczane
przez Doradcę drogą poczty elektronicznej na życzenie Kupującego.3.      
Sprzedający
określa następujące warunki do wykonania wizualizacji wstępnej lub
produkcyjnej:a.      
Kupujący jest
zobowiązany do przesłania plików graficznych w następujących formatach: pliki
wektorowe w formacie .ai (maks. wersja CS6) lub .eps (maks. wersja CS6), lub .pdf,
bez szyfrowania hasłem. W przypadku dostarczenia plików w innych formatach
Sprzedający nie gwarantuje uzyskania wysokiej jakości zadruku oraz zamierzonego
przez Kupujący efektu kolorystycznego. Sprzedający może po wcześniejszej
konsultacji przyjąć plik w formacie .jpg, o ile będzie dostarczony w
wystarczająco dobrej jakości i rozdzielczości.b.      
Kolory
powinny być definiowane tylko według wzornika PANTONE® Formula Solid Coated
(np. 185 C) przy czym Sprzedający określa tolerancję zadruku na +/- 2 odcieniec.      
Sprzedający
zastrzega, że operuje w przestrzeni barwowej CMYK przez co podane przez Kupującego
kolory są używane jako odniesienie do docelowego koloru. W przypadku wyjątkowo
trudnych do osiągnięcia kolorów Sprzedający może odnieść się do docelowych
kolorów we wzorniku PANTONE® Color Bridge Coated, który jest odpowiednikiem
kolorów Pantone w przestrzeni CMYK.4.      
Akceptując
wizualizację produkcyjną w oparciu o kolory CMYK i/lub wartości kolorystyczne
inne niż we wzorniku PANTONE® Formula Solid Coated, Kupujący godzi się na
możliwe odstępstwa jakościowe (głównie kolorystyczne) z tego tytułu i w związku
z tym nie może wnosić wobec Sprzedającego żadnych roszczeń.5.      
W trosce o
czytelność grafik wchodzących w skład projektów, Sprzedający zastrzega
stosowanie:a.      
dla smyczy i
opasek eventowych na taśmach T1, T5, T10 i T12: minimalnej wysokość tekstu 1,5
mmb.      
dla parawanów
i leżaków: minimalnej wysokości tekstu 5 mmc.      
dla
pozostałych produktów w ofercie handlowej: minimalnej wysokość tekstu 2 mmd.      
dla
wszystkich produktów w ofercie handlowej minimalnej grubości linii 1 pkt6.      
Sprzedający
zastrzega, że mniejsza wielkość czcionki lub elementu graficznego nie
gwarantuje uzyskania satysfakcjonującej jakości finalnego produktu, a jej
zastosowanie w projekcie powoduje, że Kupujący nie może wnosić do Sprzedającego
żadnych roszczeń dotyczących jakości czy też czytelności danych elementów.7.      
W przypadku
własnego projektu Kupujący jest zobowiązany dostarczyć Sprzedającemu grafikę
odpowiednio powiększoną o wymagane spady, zgodne z szablonem Sprzedającego.8.      
W razie
niezgodności otrzymanego projektu z powyższą specyfikacją, Sprzedający może
dokonać drobnych korekt w celu poprawy i doprowadzenia go do wymaganej
specyfikacji, co do których akceptacja Kupującego jest konieczna. W razie braku
zgody ze strony Kupującego, Strony mają prawo do odstąpienia umowy, jednakże
Kupujący jest zobowiązany do pokrycia poniesionych przez Sprzedawcę kosztów
realizacji zamówienia, w tym także wynagrodzenia za poczynione nakłady pracy.9.      
Sprzedający
nie ponosi odpowiedzialności za błędy tekstowe (ortograficzne, omyłki pisarskie
itp.) oraz pozostałe błędy w zaakceptowanym projekcie.§8 PRAWA AUTORSKIE1.      
Sprzedający
nie odpowiada za treści zawarte w Projektach oraz nie dokonuje – z
zastrzeżeniem §7 – korekty treści zawartych w materiałach przesłanych przez
Kupującego. Kupujący przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za treść, logo
oraz wszelkie inne oznakowania (w tym znaki towarowe) i elementy graficzne,
które zostaną umieszczone na Produkcie zgodnie z Projektem.2.      
Poprzez
zatwierdzenie zamówienia, Kupujący oświadcza, że realizacja umowy nie narusza
ewentualnych praw osób trzecich. W razie powstania jakiejkolwiek
odpowiedzialności prawnej z tytułu zamieszczenia na Produkcie elementów
obciążonych prawami przysługującymi osobom trzecim, Kupujący zobowiązuje się
zaspokoić wszelkie wysunięte ewentualnie wobec Sprzedającego z tego tytułu w/w
roszczenia osób trzecich.3.      
W razie
zamieszczenia w Projekcie treści niezgodnych z powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa, Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawartej
umowy. W przypadku wykonania prawa odstąpienia na podstawie niniejszego
artykułu, Kupujący zobowiązany jest do pokrycia poniesionych przez
Sprzedającego kosztów realizacji zamówienia, w tym także wynagrodzenia za
poczynione nakłady pracy.4.      
W razie
powzięcia przez Sprzedającego uzasadnionych wątpliwości odnośnie zgodności
treści zamieszczonych w Projekcie z przepisami prawa powszechnie
obowiązującego, Sprzedający może zawiesić bieg terminu realizacji zamówienia na
czas wyjaśnienia okoliczności.§9 JAKOŚĆ WYKONANIA, TOLERANCJE1.      
Sprzedający
zobowiązuje się do wykonania produktów lub próbek z najwyższą starannością,
dotrzymując poniżej wyznaczonych tolerancji oraz na pozostałych warunkach określonych
poniżej.2.      
Wykonanie
modelu próbnego nie stanowi odzwierciedlenia produkcji masowej, a jedynie
ukazuje przybliżoną jakość wykonania. Z uwagi na masowy charakter produkcji,
wyprodukowane produkty mogą różnić się od zatwierdzonej próbki. Odstępstwa mogą
dotyczyć między innymi ostrości druku, kolorystyki, struktury materiału, szycia
itp. Odstępstwa są wynikiem właściwości procesu produkcji i nie są możliwe do
całkowitego wyeliminowania. Nie obniżają one wartości użytkowej produktu. W
wielu przypadkach ewentualne różnice stanowią jedynie subiektywne odczucie.3.      
Zamówienia
mogą być dostarczone z tolerancjami ilościowymi, nieprzekraczającymi 7%
zamówionej ilości.4.      
Ze względu na
podłoże (materiał i jego właściwości elastyczne) druk logotypów/grafiki może zostać
wykonany z pewnym odchyleniem od centrum taśmy/materiału. Przy zadruku
tolerancja wynosi +/-20% - przesunięcie na odległości.5.      
W przypadku
zadruku ciemnych kolorów na cienkim materiale (np. bandany, tasiemki prezentowe
T5, szarfy dla hostess) istnieje ryzyko przyjęcia koloru przez warstwę
wierzchnia od warstwy spodniej (przebicie farby).6.      
Z uwagi na
specyfikę procesu sublimacji oraz uzależnienia go od wielu czynników, jak
materiał, papier, temperatura i długość procesu sublimacji, nie ma możliwości
zagwarantowania idealnie ostrych krawędzi grafiki na styku 2 kolorów.7.      
W przypadku
druku 2 projektów z jednej i z drugiej strony materiału należy pamiętać, że
projekty nie będą się pokrywać, czyli mogą być drukowane z przesunięciem.8.      
W przypadku
zadruku takiej samej grafiki z 2 stron materiału należy uwzględnić fakt, że
front materiału jest drukowany niezależnie od tyłu. Tym samym dopuszcza się
nieznaczne odchylenia kolorystyczne oraz jakościowe względem tych 2 stron.9.      
W przypadku
projektów „niepozycjonowanych” (przód względem tyłu materiału) należy pamiętać,
że nadruk na tyle musi być elementem powtarzalnym - sekwencją, która na każdym
produkcie może być nadrukowana w innym miejscu i przecięta (zadrukowana nie w
całości).10.  
W przypadku
projektów „pozycjonowanych” (przód względem tyłu materiału) dopuszcza się
przesunięcia grafiki o +/- 15% długości materiału.11.  
W przypadku
barwienia metodą sublimacji z uwagi na różne struktury materiału (przede
wszystkim biały kolor oryginalnie barwionej taśmy/przędzy, a także jej
naturalne nierówności) oraz specyfikę procesu produkcji (zarówno druk, jak i
szycie) dopuszcza się możliwość niedobarwień oraz prześwitów białych elementów
w miejscach nierównych (zafałdowania tekstury materiału, punkty wbicia igieł
szycia, oraz bocznych krawędziach taśmy itp.)12.  
W związku ze
specyfiką procesu produkcji oraz kurczenia się materiału rzeczywisty wymiar
produktu może się różnić w stosunku do wymiarów określonych w zamówieniu oraz
na wizualizacji +/- 15%.13.  
Z uwagi na
specyfikę produkcji oraz metodę zadruku kolorów (w tym biały) mogą przybierać
różne odcienie od kolorów sąsiadujących z danym kolorem. Sam materiał, na
którym jest wykonywany nadruk może również występować w różnych odcieniach
bieli w zależności od partii (w tym beżowy, kremowy itp). Jest to uwarunkowane
procesem produkcji materiału i nie gwarantujemy 100% powtarzalności. Klient
przyjmuje ten fakt do wiadomości.14.  
Ze względu na
proces technologiczny wynikający z produkcji na wielu maszynach, dopuszczalnej
różnicy w kolorystyce pigmentów, zmiennych warunków temperaturowych i
wilgotnościowych, na końcowym produkcie mogą wystąpić nieznaczne różnice
kolorystyczne. Sprzedawca dochowa wszelkich starań, aby odwzorować kolory
zawarte w projekcie, jednakże niewielkie różnice kolorystyczne – tj. +/- 2
odcienie – nie mogą być podstawą do reklamacji, a Kupujący nie będzie podnosił
we wskazanym zakresie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktu.15.  
Z uwagi na
specyfikę procesu sublimacji oraz uzależnienie tegoż procesu od wielu
czynników, takich jak materiał, papier, temperatura i czas trwania cyklu,
krawędzie Grafiki w miejscu łączenia dwóch kolorów mogą utracić ostrość.16.  
W przypadku
wykonywania takiego samego nadruku na dwóch stronach Produktu, Grafiki – z
przyczyn technicznych, w szczególności z powodu niezależnego względem siebie
nadruku grafik – mogą nieznacznie różnić się od siebie odcieniem kolorystycznym
– tj. +/- 2 odcienie oraz jakością nadruku.17.  
Z uwagi na
strukturę, różne właściwości materiału oraz na fakt, że szycie jest pracą
manualną, dopuszcza się możliwość delikatnych przesunięć oraz niedoskonałości.
Nie mogą one jednak wpływać na ogólną użyteczność produktu. Z wyżej
wymienionych przyczyn dopuszcza się również możliwość delikatnych przesunięć
pomiędzy zszywanymi warstwami materiału w ramach danej partii.18.  
W przypadku
modelu, w którym używana jest złączka bezpieczeństwa, Sprzedający nie zaleca
wszywania jej bezpośrednio „na karku”, a np. tuż przy karabińczyku lub też w
połowie długości smyczy (mierzonej po zszyciu) dla zapewnienia lepszego
komfortu użytkowania. Kupujący, decydując się mimo wszystko na zamówienie ze
złączką bezpieczeństwa wszytą na karku, zwalnia Sprzedającego z wszelkiej
odpowiedzialności za roszczenia powstałe z tego tytułu.§10 ZMIANY W ZAMÓWIENIU, POSTANOWIENIA OGÓLNE1.      
Kupujący jest
zobowiązany zgłosić chęć dokonania zmiany w zamówieniu drogą poczty
elektronicznej na adres:a.      
w przypadku
złożenia zamówienia on-line: info@tedgifted.comb.      
w przypadku
złożenia zamówienia u Doradcy, na adres e-mail obsługującego go Doradcy2.      
Zmiany w
zamówieniu podlegają opłacie w wysokości 4EUR/4GBP/20PLN netto za każdą zmianę.3.      
Sprzedający
zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zmiany w zamówieniu, w
szczególności zmiany konfiguracji produktu w zamówieniu opłaconym i
zaakceptowanym do produkcji masowej.4.      
Kupujący jest
zobowiązany zgłosić chęć anulacji zamówienia drogą poczty elektronicznej na
adres:a.      
w przypadku
złożenia zamówienia on-line: info@tedgifted.comb.      
w przypadku
złożenia zamówienia u Doradcy, na adres e-mail obsługującego go Doradcy§11 ZMIANY W ZAMÓWIENIU DLA ZAMÓWIEŃ ON-LINE1.      
Anulacja
zamówienia złożonego on-line, nieopłaconego, dla którego nie została
przygotowana wizualizacja produkcyjna odbywa się na wniosek Kupującego bez
dodatkowych opłat.2.      
Anulacja
zamówienia złożonego on-line, opłaconego, dla którego została przygotowana
wizualizacja produkcyjna odbywa się na wniosek Kupującego za opłatą anulacyjną
w wysokości 20EUR/18GBP/50PLN netto.3.      
Anulacja
zamówienia złożonego on-line, opłaconego, zaakceptowanego do produkcji masowej
odbywa się na wniosek Kupującego za opłatą anulacyjną w wysokości 100% wartości
zamówienia.§12 ZMIANY W ZAMÓWIENIU DLA ZAMÓWIEŃ ZŁOŻONYCH U
DORADCY1.      
Anulacja
zamówienia niepotwierdzonego przez Kupującego i nieopłaconego odbywa się na
wniosek Kupującego bez dodatkowych opłat.2.      
Anulacja
zamówienia potwierdzonego przez Kupującego i opłaconego, a niezaakceptowanego
do produkcji masowej odbywa się na wniosek Kupującego za opłatą anulacyjną w
wysokości 20EUR/18GBP/50PLN netto.3.      
Anulacja
zamówienia zaakceptowanego do produkcji masowej odbywa się na wniosek
Kupującego za opłatą anulacyjną w wysokości 100% wartości zamówienia.§13 TERMIN REALIZACJI, TRYBY PRODUKCYJNE1.      
Termin
realizacji oznacza czas produkcji zamówienia do momentu jego wysyłki.
Sprzedający nie odpowiada za opóźnienia związane z czasem dostawy zamówienia,
niezależnie od wybranej formy dostawy.2.      
Terminy
realizacji zawarte w ofercie handlowej obowiązują od momentu potwierdzenia
zamówienia w systemie, uiszczenia zapłaty oraz zatwierdzenia wybranej formy
akceptacji graficznej, tj. akceptacji wizualizacji lub próbki zdjęciowej, lub
próbki fizycznej.3.      
Sprzedający
dla wybranych produktów oferuje możliwość produkcji w TRYBIE PILNYM lub w
TRYBIE EKSPRESOWYM. Wymagane terminy związane z przeprowadzeniem danego trybu
produkcyjnego zawarte są w poniższych tabelach. TRYB STANDARDOWY

DZIEŃDZIAŁANIA
KUPUJĄCEGOWYMAGANA
GODZINA PRZESŁANIA DO TGL POLANDDZIAŁANIA
TGL POLANDGODZINA
POTWIERDZENIA PRZEZ TGL POLANDDZIEŃ
0ZAMÓWIENIE

PLIKI GRAFICZNEdo
12:00WERYFIKACJA
PLIKÓW I WIZUALIZACJAw
ciągu 1 godzinyPŁATNOŚĆAKCEPTACJA
WIZUALIZACJIDZIEŃ
1 - jeśli wybrano opcję próbki zdjęciowej  ZDJĘCIE
PRÓBKIdo
14:00AKCEPTACJA
PRÓBKI ZDJĘCIOWEJdo
16:00  DZIEŃ
X  WYSYŁKA JEŚLI WYBRANO OPCJĘ PRÓBKI
FIZYCZNEJ, PROCES WYDŁUŻA SIĘ O CZAS DOSTAWY DO MOMENTU AKCEPTACJI PRÓBKI W
SYSTEMIE
 TRYB PILNY

DZIEŃDZIAŁANIA
KUPUJĄCEGOWYMAGANA
GODZINA PRZESŁANIA DO TGL POLANDDZIAŁANIA
TGL POLANDGODZINA
POTWIERDZENIA PRZEZ TGL POLANDDZIEŃ
0ZAMÓWIENIE

PLIKI GRAFICZNEdo
12:00WERYFIKACJA
PLIKÓWdo
13:00PŁATNOŚĆWIZUALIZACJAdo
15:00AKCEPTACJA
WIZUALIZACJIdo
16:00      DZIEŃ
1    DZIEŃ
2    DZIEŃ
3  WYSYŁKA 
 TRYB EKSPRES

DZIEŃDZIAŁANIA
KUPUJĄCEGOWYMAGANA
GODZINA PRZESŁANIA DO TGL POLANDDZIAŁANIA
TGL POLANDGODZINA
POTWIERDZENIA PRZEZ TGL POLANDDZIEŃ
0ZAMÓWIENIE

PLIKI GRAFICZNEdo
10:00WERYFIKACJA
PLIKÓWdo
10:30PŁATNOŚĆWIZUALIZACJAdo
11:30AKCEPTACJA
WIZUALIZACJIdo
12:00  DZIEŃ
1  WYSYŁKA 
 §14 DOSTAWA, ODBIÓR WŁASNY1.      
Sprzedający
oferuje swoje produkty na warunkach ex works (EXW).2.      
Sprzedający
nie ponosi odpowiedzialności na usługi pocztowe i kurierskie. Sprzedający
udostępnia możliwość skorzystania z firmy kurierskiej wskazanej w ofercie
handlowej. Wszelkie reklamacje dotyczące uszkodzenia dostarczanych przesyłek
osoba odbierająca z ramienia Kupującego zobowiązana jest zgłosić bezpośrednio
firmie kurierskiej w momencie odbioru przesyłki i bezwzględnie spisać protokół
szkody bezpośrednio u kuriera doręczającego przesyłkę. Sprzedający nie ponosi
odpowiedzialności za opóźnienia w doręczeniach przesyłek, a terminy podane w
ofercie handlowej są terminami szacunkowymi, podawanymi przez operatorów
kurierskich. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zagubione przez
kuriera przesyłki.3.      
Sprzedający
umożliwia Kupującemu odbiór własny zamówienia lub zamówienie swojego kuriera.
Kupujący otrzymuje informację z Systemu o gotowości zamówienia do odbioru.4.      
Sprzedający
umożliwia odbiór zamówienia pod adresem:TGL POLAND SP. Z
O.O.ul. Żytnia 362-064 Plewiskaw godz. 10.00-15.005.      
Kupujący
zamawiający własnego kuriera jest zobowiązany do przesłania informacji z
numerem zamówienia, podaniem nazwy firmy kurierskiej oraz gotową etykietą na
adres info@tedgifted.com w przypadku zamówień on-line lub na adres Doradcy
obsługującego zamówienie w pozostałych przypadkach.6.      
Kupujący
odbierający zamówienie we własnym zakresie lub z pomocą swojego przedstawiciela
jest zobowiązania do przesłania informacji o planowanej dacie odbioru oraz
podania danych swojego upoważnionego przedstawiciela na adres info@tedgifted.com w przypadku zamówień on-line lub na adres Doradcy
obsługującego zamówienie w pozostałych przypadkach.7.      
Z chwilą
wydania zamówienia operatorowi kurierskiemu lub Kupującemu, lub jego
przedstawicielowi Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności ani ryzyka za
zamówione produkty.8.      
Jeżeli
Kupujący nie odbierze przesyłki w ciągu 30 dni od daty poinformowania go o
gotowości do odbioru, Sprzedający zastrzega sobie prawo do utylizacji produktów
z zamówienia, bez uprzedniego informowania Kupującego o tym fakcie, zachowując
zapłatę za zamówienie.9.      
Jeśli
Kupujący nie odbierze przesyłki od kuriera, a przesyłka zostanie zwrócona do
magazynu Sprzedającego, Sprzedający może ponownie nadać przesyłkę, za uprzednią
dodatkową opłatą za ponowną dostawę. Jeśli w ciągu 30 dni od daty pierwszej
wysyłki, Kupujący nie odbierze przesyłki od kuriera, po ponownym wysłaniu lub
nie przekaże innego adresu dostawy, lub nie uiści dodatkowej opłaty za ponowną
dostawę, Sprzedający zastrzega sobie prawo do utylizacji produktów z
zamówienia, bez uprzedniego informowania Kupującego o tym fakcie, zachowując
zapłatę za zamówienie.§15 REKLAMACJE1.      
Kupujący jest
zobowiązany do niezwłocznego, pisemnego zawiadomienia Sprzedającego o
niezgodności otrzymanego towaru z zamówieniem lub o jego wadach, nie później
jednak niż w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania lub odbioru towaru.
Reklamacje otrzymane po wskazanym terminie Sprzedający pozostawia bez
rozpoznania. Dla dochowania terminu konieczne jest skuteczne doręczenie
reklamacji Sprzedającemu. Za skuteczne doręczenie uznaje się prawidłowo
wypełniony formularz reklamacyjny, dostępny na stronie www.tedgifted.com, przesłany na adres info@tedgifted.com lub do obsługującego dany region Doradcy.2.      
Reklamacje
zgłaszane po godzinie 14:00 czasu środkowoeuropejskiego będą traktowane jako
reklamacje złożone dnia następnego.3.      
Kupujący jest
zobowiązany do zweryfikowania minimalnie 30% otrzymanej ilości towaru. W
przypadku zamówień dostarczanych w wielu opakowaniach, Kupujący jest
zobowiązany do zweryfikowania jakości produktów, wybierając produkty ze wszystkich
opakowań.4.      
W przypadku
niewłaściwej eksploatacji i niewłaściwego wykorzystanie produktów reklamacje
nie będą rozpatrywane.5.      
Podstawą do
reklamacji mogą być sytuacje wynikające z przekroczenia norm jakościowych
opisanych w §9.6.      
Reklamacje
dotyczące kolorystyki produktu zrealizowane w oparciu o projekt graficzny bez
zdefiniowanych kolorów wg skali Pantone C traktowane są jako bezpodstawne i
bezzasadne.7.      
Sprzedający w
przypadku konieczności zweryfikowania zasadności reklamacji może zażądać zwrotu
całości lub części produktów na koszt Kupującego. Koszty transportu poniesione
przez Kupującego zostaną zwrócone tylko i wyłącznie w przypadku uznania
reklamacji za zasadną, warunkiem zwrotu jest okazanie faktury za poniesiony
koszt transportu. Sprzedający nie zwróci kosztów transportu wyższych niż standardowa
stawka transportowa kurierów współpracujących ze Sprzedającym.8.      
Całkowita
wartość kosztów ponoszonych przez Sprzedającego z tytułu zgłoszonej i uznanej reklamacji,
nie może przekraczać wartości zamówienia. Sprzedający nie będzie ponosił innych
kosztów niż te bezpośrednio związane z zamówieniem, w szczególności Sprzedający
nie będzie ponosił kosztów wynikających z tytułu utraconych korzyści. Sprzedający
ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie za własne działania i zaniechania.
Sprzedający nie będzie ponosił odpowiedzialności za działania i zaniechania
osób trzecich w szczególności transport, instytucje finansowe, etc.9.      
Sprzedający
zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni roboczych od
momentu zgłoszenia (z wykluczeniem dni świątecznych na terenie siedziby
Sprzedawcy).10.  
W trakcie
wyjaśniania reklamacji Sprzedający może zwracać się do Kupującego w celu zwrotu
części lub całości towaru, dosłania dodatkowych wyjaśnień lub dokumentacji,
zobowiązując tym samym Klienta do wykonania określonych działań, wysyłając
wiadomość e-mail. Jeśli Kupujący nie dostarczy wnioskowanych przez
Sprzedającego materiałów w terminie do 7 dni roboczych od momentu otrzymania
wiadomości e-mail, reklamację uznaje się za oddaloną.11.  
W przypadku
uznania reklamacji za zasadną Sprzedający może zażądać zwrotu całości
zamawianego towaru na swój koszt, nim zostanie wystawiona korekta faktury
sprzedaży.12.  
Zwroty
wynikające z wystawionych korekt do faktur sprzedaży są dokonywane w terminie do
14 dni roboczych od daty ich wystawienia.13.  
Zgłoszenie
reklamacji co do zamawianego produktu nie zwalnia Kupującego z obowiązku
terminowej płatności wynikającej z faktury sprzedaży wystawionej do danego
zlecenia.§16 KONSUMENT-PRZEDSIĘBIORCA1.      
Jeżeli Klient
jest osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jego
działalnością gospodarczą, gdy z treści zamówienia umowy wynika, że nie posiada
ona dla Klienta charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z
przedmiotu wykonywanej przez Klienta działalności gospodarczej, udostępnionego
na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej:a.      
nie stosuje
się § 15 OWH;b.      
nie stosuje
się § 17 ust. 3 OWH;c.      
Klient przy
składaniu zamówienia zostanie poinformowany o łącznej cenie brutto Zamówienia;d.      
Klient przy
składaniu zamówienia zostanie poinformowany o kosztach zwrotu rzeczy w
przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Klient, w tym kosztach zwrotu
rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym
trybie odesłane pocztą;e.      
Klient przy
składaniu zamówienia zostanie poinformowany o tym, że przedmiotem świadczenia
jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta i
służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb i w związku z tym nie
przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem
przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do
umów.§17 POSTANOWIENIA KOŃCOWE1.      
W sprawach
nieuregulowanych niniejszym OWH właściwe jest prawo polskie, a zastosowanie
znajdują przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy powszechnie obowiązujące.2.      
Wszelkie
spory między Sprzedającym a Klientem podlegają jurysdykcji sądów polskich.3.      
Wszelkie
spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.4.      
O zmianach w
OWH Klient zostanie poinformowany drogą mailową.5.      
Niniejsze OWH
obowiązuje od dnia ……… Na życzenie Kupującego Sprzedający może
przygotować wstępną wizualizację i załączyć ją do oferty
cenowej. Kupujący może dokonać zmian w wizualizacji, jest w
takiej sytuacji zobowiązany do szczegółowego ich opisania. W
ramach jednego projektu Kupujący może dokonać 3 darmowych zmian.
Każda następna zmiana jest płatna 4EUR/4GBP/20PLN netto i
zostanie doliczona do wartości zamówienia. Sprzedający ma prawo
naliczyć opłaty za zmiany, nawet jeśli zamówienie nie zostanie
złożone.


 1. Po tym jak zamówienie zostanie złożone i
  opłacone, Sprzedający przygotowuje ostateczną wersję
  wizualizacji produkcyjnej i przesyła ją do Kupującego za
  pośrednictwem Systemu. Kupujący jest zobowiązany do
  zaakceptowania wizualizacji produkcyjnej lub jej odrzucenia z
  jednoczesnym udzieleniem komentarzy niezbędnych do wykonania
  prawidłowej wizualizacji. Zamówienie nie zostanie zrealizowane,
  dopóki wizualizacja produkcyjna nie zostanie zaakceptowana w
  Systemie przez Kupującego. W przypadku odrzucenia wizualizacji
  produkcyjnej Kupujący ma prawo do 3 darmowych zmian. Każda
  następna zmiana następuje za opłatą 4EUR/4GBP/20PLN netto.
  Opłaty są doliczane do wartości zamówienia, a zamówienie nie
  zostanie zrealizowane, dopóki nie zostaną uiszczone. 2. Sprzedający umożliwia Kupującemu akceptację
  wizualizacji wstępnej jako wizualizacji produkcyjnej, jeśli jest
  on obsługiwany drogą poczty elektronicznej przez Doradcę i w toku
  korespondencji wyraźnie zaznaczy akceptację wizualizacji wstępnej.
  W takim przypadku Kupujący nie otrzyma z Systemu wizualizacji
  produkcyjnej do akceptacji, a zamówienie zostanie skierowane do
  produkcji masowej bezpośrednio po akceptacji zamówienia i jego
  opłaceniu. 3. Sprzedający zastrzega, że wykonane wizualizacje
  wstępne i produkcyjne nie stanowią wiernego odzwierciedlenia
  produktu końcowego 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo anulacji
  zamówienia, do którego wizualizacja nie została zaakceptowana
  przez dłużej niż 30 dni, bez zwrotu płatności, która zostanie
  uznana jako opłata za przygotowanie zamówienia. 5. Na życzenie Kupującego Sprzedający może
  wykonać próbkę danego produktu, zanim rozpocznie produkcję
  masową. Kupujący jest zobowiązany zaznaczyć konieczność
  wykonania próbki na składanym zamówieniu. Sprzedający wykonuje
  próbkę po zaakceptowaniu przez Kupującego wizualizacji
  produkcyjnej, a następnie dostarcza ją do Kupującego w wybranej
  przez niego formie. 6. Sprzedający dostarcza próbkę w formie
  zdjęciowej za pomocą poczty elektronicznej, przesyłając link do
  zdjęć lub w formie fizycznej na adres dostawy podany przez
  Kupującego w zamówieniu. 7. Sprzedający pobiera opłatę za wykonanie i
  dostarczenie próbki. Opłata ta jest określona w ofercie cenowej,
  wykonanej przed zamówieniem. 8. Kupujący jest zobowiązany do zaakceptowania
  próbki lub jej odrzucenia z jednoczesnym udzieleniem komentarzy
  niezbędnych do wykonania prawidłowej próbki. Zamówienie nie
  zostanie zrealizowane, dopóki próbka nie zostanie zaakceptowana w
  Systemie przez Kupującego. 9. W przypadku gdy przedmiotowa zmiana będzie
  generowała dodatkowe koszty po stronie Sprzedającego, Kupujący
  zobowiązuje się do ich pokrycia. Sprzedający poinformuje
  Kupującego o wysokości tych kosztów z odpowiednim wyprzedzeniem. 10. Wprowadzone zmiany mogą również wpływać na
  termin realizacji zamówienia, co Kupujący przyjmuje do wiadomości
  i akceptuje. 11. W przypadku gdy wykonane próbki nie spełnią
  wymagań Kupującego, Strony mają prawo do odstąpienia od umowy,
  jednakże Kupujący jest zobowiązany do pokrycia poniesionych przez
  Sprzedającego kosztów realizacji zamówienia, w tym także
  wynagrodzenia za poczynione nakłady pracy. 12. Sprzedający zastrzega brak możliwości
  wykonania próbki po rozpoczęciu produkcji masowej. 13. Sprzedający zastrzega sobie prawo anulacji
  zamówienia, do którego próbka nie została zaakceptowana przez
  dłużej niż 30 dni, bez zwrotu płatności, która zostanie uznana
  jako opłata za przygotowanie zamówienia i próbki.
§7 PLIKI GRAFICZNE, KOLORY, SPECYFIKACJA
TECHNICZNA MATERIAŁÓW DO DRUKU
 1. Do wykonania wizualizacji wstępnej oraz
  produkcyjnej Sprzedający wykorzystuje projekt Kupującego lub
  projekt wykonany na zlecenie Kupującego przez Sprzedającego na
  etapie przygotowania oferty handlowej. 2. Do każdego oferowanego produktu Sprzedający
  zapewnia szablon, który informuje o wielkości potrzebnych spadów,
  o wielkości bezpiecznego obszaru i również pozwala na samodzielne
  przygotowanie projektu przez Kupującego. Szablony dostępne są do
  pobrania ze strony internetowej
  www.tedgifted.com
  przy danej konfiguracji produktu lub dostarczane przez Doradcę
  drogą poczty elektronicznej na życzenie Kupującego. 3. Sprzedający określa następujące warunki do
  wykonania wizualizacji wstępnej lub produkcyjnej:
  1. Kupujący jest zobowiązany do przesłania
   plików graficznych w następujących formatach: pliki wektorowe w
   formacie .ai (maks. wersja CS6) lub .eps (maks. wersja CS6), lub
   .pdf, bez szyfrowania hasłem. W przypadku dostarczenia plików w
   innych formatach Sprzedający nie gwarantuje uzyskania wysokiej
   jakości zadruku oraz zamierzonego przez Kupujący efektu
   kolorystycznego. Sprzedający może po wcześniejszej konsultacji
   przyjąć plik w formacie .jpg, o ile będzie dostarczony w
   wystarczająco dobrej jakości i rozdzielczości.  2. Kolory powinny być definiowane tylko według
   wzornika PANTONE® Formula Solid Coated (np. 185 C) przy czym
   Sprzedający określa tolerancję zadruku na +/- 2 odcienie  3. Sprzedający zastrzega, że operuje w
   przestrzeni barwowej CMYK przez co podane przez Kupującego kolory
   są używane jako odniesienie do docelowego koloru. W przypadku
   wyjątkowo trudnych do osiągnięcia kolorów Sprzedający może
   odnieść się do docelowych kolorów we wzorniku PANTONE® Color
   Bridge Coated, który jest odpowiednikiem kolorów Pantone w
   przestrzeni CMYK.
 4. Akceptując wizualizację produkcyjną w oparciu
  o kolory CMYK i/lub wartości kolorystyczne inne niż we wzorniku
  PANTONE® Formula Solid Coated, Kupujący godzi się na możliwe
  odstępstwa jakościowe (głównie kolorystyczne) z tego tytułu i w
  związku z tym nie może wnosić wobec Sprzedającego żadnych
  roszczeń. 5. W trosce o czytelność grafik wchodzących w
  skład projektów, Sprzedający zastrzega stosowanie:
  1. dla smyczy i opasek eventowych na taśmach T1,
   T5, T10 i T12: minimalnej wysokość tekstu 1,5 mm  2. dla parawanów i leżaków: minimalnej wysokości
   tekstu 5 mm  3. dla pozostałych produktów w ofercie handlowej:
   minimalnej wysokość tekstu 2 mm  4. dla wszystkich produktów w ofercie handlowej
   minimalnej grubości linii 1 pkt
 6. Sprzedający zastrzega, że mniejsza wielkość
  czcionki lub elementu graficznego nie gwarantuje uzyskania
  satysfakcjonującej jakości finalnego produktu, a jej zastosowanie
  w projekcie powoduje, że Kupujący nie może wnosić do
  Sprzedającego żadnych roszczeń dotyczących jakości czy też
  czytelności danych elementów. 7. W przypadku własnego projektu Kupujący jest
  zobowiązany dostarczyć Sprzedającemu grafikę odpowiednio
  powiększoną o wymagane spady, zgodne z szablonem Sprzedającego. 8. W razie niezgodności otrzymanego projektu z
  powyższą specyfikacją, Sprzedający może dokonać drobnych
  korekt w celu poprawy i doprowadzenia go do wymaganej specyfikacji,
  co do których akceptacja Kupującego jest konieczna. W razie braku
  zgody ze strony Kupującego, Strony mają prawo do odstąpienia
  umowy, jednakże Kupujący jest zobowiązany do pokrycia
  poniesionych przez Sprzedawcę kosztów realizacji zamówienia, w
  tym także wynagrodzenia za poczynione nakłady pracy. 9. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za
  błędy tekstowe (ortograficzne, omyłki pisarskie itp.) oraz
  pozostałe błędy w zaakceptowanym projekcie.
§8 PRAWA AUTORSKIE
 1. Sprzedający nie odpowiada za treści zawarte w
  Projektach oraz nie dokonuje – z zastrzeżeniem §7 – korekty
  treści zawartych w materiałach przesłanych przez Kupującego.
  Kupujący przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za treść,
  logo oraz wszelkie inne oznakowania (w tym znaki towarowe) i
  elementy graficzne, które zostaną umieszczone na Produkcie zgodnie
  z Projektem. 2. Poprzez zatwierdzenie zamówienia, Kupujący
  oświadcza, że realizacja umowy nie narusza ewentualnych praw osób
  trzecich. W razie powstania jakiejkolwiek odpowiedzialności prawnej
  z tytułu zamieszczenia na Produkcie elementów obciążonych
  prawami przysługującymi osobom trzecim, Kupujący zobowiązuje się
  zaspokoić wszelkie wysunięte ewentualnie wobec Sprzedającego z
  tego tytułu w/w roszczenia osób trzecich. 3. W razie zamieszczenia w Projekcie treści
  niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
  Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawartej
  umowy. W przypadku wykonania prawa odstąpienia na podstawie
  niniejszego artykułu, Kupujący zobowiązany jest do pokrycia
  poniesionych przez Sprzedającego kosztów realizacji zamówienia, w
  tym także wynagrodzenia za poczynione nakłady pracy. 4. W razie powzięcia przez Sprzedającego
  uzasadnionych wątpliwości odnośnie zgodności treści
  zamieszczonych w Projekcie z przepisami prawa powszechnie
  obowiązującego, Sprzedający może zawiesić bieg terminu
  realizacji zamówienia na czas wyjaśnienia okoliczności.
§9 JAKOŚĆ WYKONANIA, TOLERANCJE
 1. Sprzedający zobowiązuje się do wykonania
  produktów lub próbek z najwyższą starannością, dotrzymując
  poniżej wyznaczonych tolerancji oraz na pozostałych warunkach
  określonych poniżej. 2. Wykonanie modelu próbnego nie stanowi
  odzwierciedlenia produkcji masowej, a jedynie ukazuje przybliżoną
  jakość wykonania. Z uwagi na masowy charakter produkcji,
  wyprodukowane produkty mogą różnić się od zatwierdzonej próbki.
  Odstępstwa mogą dotyczyć między innymi ostrości druku,
  kolorystyki, struktury materiału, szycia itp. Odstępstwa są
  wynikiem właściwości procesu produkcji i nie są możliwe do
  całkowitego wyeliminowania. Nie obniżają one wartości użytkowej
  produktu. W wielu przypadkach ewentualne różnice stanowią jedynie
  subiektywne odczucie. 3. Zamówienia mogą być dostarczone z tolerancjami
  ilościowymi, nieprzekraczającymi 7% zamówionej ilości. 4. Ze względu na podłoże (materiał i jego
  właściwości elastyczne) druk logotypów/grafiki może zostać
  wykonany z pewnym odchyleniem od centrum taśmy/materiału. Przy
  zadruku tolerancja wynosi +/-20% - przesunięcie na odległości. 5. W przypadku zadruku ciemnych kolorów na cienkim
  materiale (np. bandany, tasiemki prezentowe T5, szarfy dla hostess)
  istnieje ryzyko przyjęcia koloru przez warstwę wierzchnia od
  warstwy spodniej (przebicie farby). 6. Z uwagi na specyfikę procesu sublimacji oraz
  uzależnienia go od wielu czynników, jak materiał, papier,
  temperatura i długość procesu sublimacji, nie ma możliwości
  zagwarantowania idealnie ostrych krawędzi grafiki na styku 2
  kolorów. 7. W przypadku druku 2 projektów z jednej i z
  drugiej strony materiału należy pamiętać, że projekty nie będą
  się pokrywać, czyli mogą być drukowane z przesunięciem. 8. W przypadku zadruku takiej samej grafiki z 2
  stron materiału należy uwzględnić fakt, że front materiału
  jest drukowany niezależnie od tyłu. Tym samym dopuszcza się
  nieznaczne odchylenia kolorystyczne oraz jakościowe względem tych
  2 stron. 9. W przypadku projektów „niepozycjonowanych”
  (przód względem tyłu materiału) należy pamiętać, że nadruk
  na tyle musi być elementem powtarzalnym - sekwencją, która na
  każdym produkcie może być nadrukowana w innym miejscu i przecięta
  (zadrukowana nie w całości). 10. W przypadku projektów „pozycjonowanych”
  (przód względem tyłu materiału) dopuszcza się przesunięcia
  grafiki o +/- 15% długości materiału. 11. W przypadku barwienia metodą sublimacji z uwagi
  na różne struktury materiału (przede wszystkim biały kolor
  oryginalnie barwionej taśmy/przędzy, a także jej naturalne
  nierówności) oraz specyfikę procesu produkcji (zarówno druk, jak
  i szycie) dopuszcza się możliwość niedobarwień oraz prześwitów
  białych elementów w miejscach nierównych (zafałdowania tekstury
  materiału, punkty wbicia igieł szycia, oraz bocznych krawędziach
  taśmy itp.) 12. W związku ze specyfiką procesu produkcji oraz
  kurczenia się materiału rzeczywisty wymiar produktu może się
  różnić w stosunku do wymiarów określonych w zamówieniu oraz na
  wizualizacji +/- 15%. 13. Z uwagi na specyfikę produkcji oraz metodę
  zadruku kolorów (w tym biały) mogą przybierać różne odcienie
  od kolorów sąsiadujących z danym kolorem. Sam materiał, na
  którym jest wykonywany nadruk może również występować w
  różnych odcieniach bieli w zależności od partii (w tym beżowy,
  kremowy itp). Jest to uwarunkowane procesem produkcji materiału i
  nie gwarantujemy 100% powtarzalności. Klient przyjmuje ten fakt do
  wiadomości. 14. Ze względu na proces technologiczny wynikający
  z produkcji na wielu maszynach, dopuszczalnej różnicy w
  kolorystyce pigmentów, zmiennych warunków temperaturowych i
  wilgotnościowych, na końcowym produkcie mogą wystąpić
  nieznaczne różnice kolorystyczne. Sprzedawca dochowa wszelkich
  starań, aby odwzorować kolory zawarte w projekcie, jednakże
  niewielkie różnice kolorystyczne – tj. +/- 2 odcienie – nie
  mogą być podstawą do reklamacji, a Kupujący nie będzie podnosił
  we wskazanym zakresie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne
  Produktu. 15. Z uwagi na specyfikę procesu sublimacji oraz
  uzależnienie tegoż procesu od wielu czynników, takich jak
  materiał, papier, temperatura i czas trwania cyklu, krawędzie
  Grafiki w miejscu łączenia dwóch kolorów mogą utracić ostrość. 16. W przypadku wykonywania takiego samego nadruku na
  dwóch stronach Produktu, Grafiki – z przyczyn technicznych, w
  szczególności z powodu niezależnego względem siebie nadruku
  grafik – mogą nieznacznie różnić się od siebie odcieniem
  kolorystycznym – tj. +/- 2 odcienie oraz jakością nadruku. 17. Z uwagi na strukturę, różne właściwości
  materiału oraz na fakt, że szycie jest pracą manualną, dopuszcza
  się możliwość delikatnych przesunięć oraz niedoskonałości.
  Nie mogą one jednak wpływać na ogólną użyteczność produktu.
  Z wyżej wymienionych przyczyn dopuszcza się również możliwość
  delikatnych przesunięć pomiędzy zszywanymi warstwami materiału w
  ramach danej partii. 18. W przypadku modelu, w którym używana jest
  złączka bezpieczeństwa, Sprzedający nie zaleca wszywania jej
  bezpośrednio „na karku”, a np. tuż przy karabińczyku lub też
  w połowie długości smyczy (mierzonej po zszyciu) dla zapewnienia
  lepszego komfortu użytkowania. Kupujący, decydując się mimo
  wszystko na zamówienie ze złączką bezpieczeństwa wszytą na
  karku, zwalnia Sprzedającego z wszelkiej odpowiedzialności za
  roszczenia powstałe z tego tytułu.
§10 ZMIANY W ZAMÓWIENIU, POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Kupujący jest zobowiązany zgłosić chęć
  dokonania zmiany w zamówieniu drogą poczty elektronicznej na
  adres:
  1. w przypadku złożenia zamówienia on-line:
   info@tedgifted.com  2. w przypadku złożenia zamówienia u Doradcy, na
   adres e-mail obsługującego go Doradcy
 2. Zmiany w zamówieniu podlegają opłacie w
  wysokości 4EUR/4GBP/20PLN netto za każdą zmianę. 3. Sprzedający zastrzega sobie możliwość odmowy
  realizacji zmiany w zamówieniu, w szczególności zmiany
  konfiguracji produktu w zamówieniu opłaconym i zaakceptowanym do
  produkcji masowej. 4. Kupujący jest zobowiązany zgłosić chęć
  anulacji zamówienia drogą poczty elektronicznej na adres:
  1. w przypadku złożenia zamówienia on-line:
   info@tedgifted.com  2. w przypadku złożenia zamówienia u Doradcy, na
   adres e-mail obsługującego go Doradcy

§11 ZMIANY W ZAMÓWIENIU DLA ZAMÓWIEŃ ON-LINE
 1. Anulacja zamówienia złożonego on-line,
  nieopłaconego, dla którego nie została przygotowana wizualizacja
  produkcyjna odbywa się na wniosek Kupującego bez dodatkowych
  opłat. 2. Anulacja zamówienia złożonego on-line,
  opłaconego, dla którego została przygotowana wizualizacja
  produkcyjna odbywa się na wniosek Kupującego za opłatą
  anulacyjną w wysokości 20EUR/18GBP/50PLN netto. 3. Anulacja zamówienia złożonego on-line,
  opłaconego, zaakceptowanego do produkcji masowej odbywa się na
  wniosek Kupującego za opłatą anulacyjną w wysokości 100%
  wartości zamówienia.
§12 ZMIANY W ZAMÓWIENIU DLA ZAMÓWIEŃ ZŁOŻONYCH
U DORADCY
 1. Anulacja zamówienia niepotwierdzonego przez
  Kupującego i nieopłaconego odbywa się na wniosek Kupującego bez
  dodatkowych opłat. 2. Anulacja zamówienia potwierdzonego przez
  Kupującego i opłaconego, a niezaakceptowanego do produkcji masowej
  odbywa się na wniosek Kupującego za opłatą anulacyjną w
  wysokości 20EUR/18GBP/50PLN netto. 3. Anulacja zamówienia zaakceptowanego do produkcji
  masowej odbywa się na wniosek Kupującego za opłatą anulacyjną w
  wysokości 100% wartości zamówienia.
§13 TERMIN REALIZACJI, TRYBY PRODUKCYJNE
 1. Termin realizacji oznacza czas produkcji
  zamówienia do momentu jego wysyłki. Sprzedający nie odpowiada za
  opóźnienia związane z czasem dostawy zamówienia, niezależnie od
  wybranej formy dostawy. 2. Terminy realizacji zawarte w ofercie handlowej
  obowiązują od momentu potwierdzenia zamówienia w systemie,
  uiszczenia zapłaty oraz zatwierdzenia wybranej formy akceptacji
  graficznej, tj. akceptacji wizualizacji lub próbki zdjęciowej, lub
  próbki fizycznej. 3. Sprzedający dla wybranych produktów oferuje
  możliwość produkcji w TRYBIE PILNYM lub w TRYBIE EKSPRESOWYM.
  Wymagane terminy związane z przeprowadzeniem danego trybu
  produkcyjnego zawarte są w poniższych tabelach.

  TRYB STANDARDOWY

  DZIEŃ  DZIAŁANIA KUPUJĄCEGO  WYMAGANA GODZINA PRZESŁANIA DO
  TGL POLAND  DZIAŁANIA TGL POLAND  GODZINA POTWIERDZENIA PRZEZ TGL
  POLAND  DZIEŃ 0  ZAMÓWIENIE

  PLIKI GRAFICZNE  do 12:00  WERYFIKACJA PLIKÓW I WIZUALIZACJA  w ciągu 1 godziny  PŁATNOŚĆ  AKCEPTACJA WIZUALIZACJI  DZIEŃ 1 - jeśli wybrano opcję
  próbki zdjęciowej        ZDJĘCIE PRÓBKI  do 14:00  AKCEPTACJA PRÓBKI ZDJĘCIOWEJ  do 16:00        DZIEŃ X        WYSYŁKA   
  JEŚLI WYBRANO OPCJĘ PRÓBKI
  FIZYCZNEJ, PROCES WYDŁUŻA SIĘ O CZAS DOSTAWY DO MOMENTU
  AKCEPTACJI PRÓBKI W SYSTEMIE
  TRYB
  PILNY

  DZIEŃ  DZIAŁANIA KUPUJĄCEGO  WYMAGANA GODZINA PRZESŁANIA DO TGL
  POLAND  DZIAŁANIA TGL POLAND  GODZINA POTWIERDZENIA PRZEZ TGL
  POLAND  DZIEŃ 0  ZAMÓWIENIE

  PLIKI GRAFICZNE  do 12:00  WERYFIKACJA PLIKÓW  do 13:00  PŁATNOŚĆ  WIZUALIZACJA  do 15:00  AKCEPTACJA WIZUALIZACJI  do 16:00                    DZIEŃ 1              DZIEŃ 2              DZIEŃ 3        WYSYŁKA   
  TRYB
  EKSPRES

  DZIEŃ  DZIAŁANIA KUPUJĄCEGO  WYMAGANA GODZINA PRZESŁANIA DO
  TGL POLAND  DZIAŁANIA TGL POLAND  GODZINA POTWIERDZENIA PRZEZ TGL
  POLAND  DZIEŃ 0  ZAMÓWIENIE

  PLIKI GRAFICZNE  do 10:00  WERYFIKACJA PLIKÓW  do 10:30  PŁATNOŚĆ  WIZUALIZACJA  do 11:30  AKCEPTACJA WIZUALIZACJI  do 12:00        DZIEŃ 1        WYSYŁKA   §14 DOSTAWA, ODBIÓR WŁASNY
 1. Sprzedający oferuje swoje produkty na warunkach
  ex works (EXW). 2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności na
  usługi pocztowe i kurierskie. Sprzedający udostępnia możliwość
  skorzystania z firmy kurierskiej wskazanej w ofercie handlowej.
  Wszelkie reklamacje dotyczące uszkodzenia dostarczanych przesyłek
  osoba odbierająca z ramienia Kupującego zobowiązana jest zgłosić
  bezpośrednio firmie kurierskiej w momencie odbioru przesyłki i
  bezwzględnie spisać protokół szkody bezpośrednio u kuriera
  doręczającego przesyłkę. Sprzedający nie ponosi
  odpowiedzialności za opóźnienia w doręczeniach przesyłek, a
  terminy podane w ofercie handlowej są terminami szacunkowymi,
  podawanymi przez operatorów kurierskich. Sprzedający nie ponosi
  odpowiedzialności za zagubione przez kuriera przesyłki. 3. Sprzedający umożliwia Kupującemu odbiór
  własny zamówienia lub zamówienie swojego kuriera. Kupujący
  otrzymuje informację z Systemu o gotowości zamówienia do odbioru. 4. Sprzedający umożliwia odbiór zamówienia pod
  adresem:


  TGL POLAND SP. Z O.O.
  ul. Żytnia 3, 62-064 Plewiska
  w godz. 13:00-16:00
 1. Kupujący zamawiający własnego kuriera jest
  zobowiązany do przesłania informacji z numerem zamówienia,
  podaniem nazwy firmy kurierskiej oraz gotową etykietą na adres
  info@tedgifted.com
  w przypadku zamówień on-line lub na adres Doradcy obsługującego
  zamówienie w pozostałych przypadkach. 2. Kupujący odbierający zamówienie we własnym
  zakresie lub z pomocą swojego przedstawiciela jest zobowiązania do
  przesłania informacji o planowanej dacie odbioru oraz podania
  danych swojego upoważnionego przedstawiciela na adres
  info@tedgifted.com
  w przypadku zamówień on-line lub na adres Doradcy obsługującego
  zamówienie w pozostałych przypadkach. 3. Z chwilą wydania zamówienia operatorowi
  kurierskiemu lub Kupującemu, lub jego przedstawicielowi Sprzedający
  nie ponosi odpowiedzialności ani ryzyka za zamówione produkty. 4. Jeżeli Kupujący nie odbierze przesyłki w ciągu
  30 dni od daty poinformowania go o gotowości do odbioru,
  Sprzedający zastrzega sobie prawo do utylizacji produktów z
  zamówienia, bez uprzedniego informowania Kupującego o tym fakcie,
  zachowując zapłatę za zamówienie. 5. Jeśli Kupujący nie odbierze przesyłki od
  kuriera, a przesyłka zostanie zwrócona do magazynu Sprzedającego,
  Sprzedający może ponownie nadać przesyłkę, za uprzednią
  dodatkową opłatą za ponowną dostawę. Jeśli w ciągu 30 dni od
  daty pierwszej wysyłki, Kupujący nie odbierze przesyłki od
  kuriera, po ponownym wysłaniu lub nie przekaże innego adresu
  dostawy, lub nie uiści dodatkowej opłaty za ponowną dostawę,
  Sprzedający zastrzega sobie prawo do utylizacji produktów z
  zamówienia, bez uprzedniego informowania Kupującego o tym fakcie,
  zachowując zapłatę za zamówienie.
§15 REKLAMACJE
 1. Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego,
  pisemnego zawiadomienia Sprzedającego o niezgodności otrzymanego
  towaru z zamówieniem lub o jego wadach, nie później jednak niż w
  ciągu 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania lub odbioru towaru.
  Reklamacje otrzymane po wskazanym terminie Sprzedający pozostawia
  bez rozpoznania. Dla dochowania terminu konieczne jest skuteczne
  doręczenie reklamacji Sprzedającemu. Za skuteczne doręczenie
  uznaje się prawidłowo wypełniony formularz reklamacyjny, dostępny
  na stronie
  www.tedgifted.com,
  przesłany na adres
  info@tedgifted.com
  lub do obsługującego dany region Doradcy. 2. Reklamacje zgłaszane po godzinie 14:00 czasu
  środkowoeuropejskiego będą traktowane jako reklamacje złożone
  dnia następnego. 3. Kupujący jest zobowiązany do zweryfikowania
  minimalnie 30% otrzymanej ilości towaru. W przypadku zamówień
  dostarczanych w wielu opakowaniach, Kupujący jest zobowiązany do
  zweryfikowania jakości produktów, wybierając produkty ze
  wszystkich opakowań. 4. W przypadku niewłaściwej eksploatacji i
  niewłaściwego wykorzystanie produktów reklamacje nie będą
  rozpatrywane. 5. Podstawą do reklamacji mogą być sytuacje
  wynikające z przekroczenia norm jakościowych opisanych w §9. 6. Reklamacje dotyczące kolorystyki produktu
  zrealizowane w oparciu o projekt graficzny bez zdefiniowanych
  kolorów wg skali Pantone C traktowane są jako bezpodstawne i
  bezzasadne. 7. Sprzedający w przypadku konieczności
  zweryfikowania zasadności reklamacji może zażądać zwrotu
  całości lub części produktów na koszt Kupującego. Koszty
  transportu poniesione przez Kupującego zostaną zwrócone tylko i
  wyłącznie w przypadku uznania reklamacji za zasadną, warunkiem
  zwrotu jest okazanie faktury za poniesiony koszt transportu.
  Sprzedający nie zwróci kosztów transportu wyższych niż
  standardowa stawka transportowa kurierów współpracujących ze
  Sprzedającym. 8. Całkowita wartość kosztów ponoszonych przez
  Sprzedającego z tytułu zgłoszonej i uznanej reklamacji, nie może
  przekraczać wartości zamówienia. Sprzedający nie będzie ponosił
  innych kosztów niż te bezpośrednio związane z zamówieniem, w
  szczególności Sprzedający nie będzie ponosił kosztów
  wynikających z tytułu utraconych korzyści. Sprzedający ponosi
  odpowiedzialność tylko i wyłącznie za własne działania i
  zaniechania. Sprzedający nie będzie ponosił odpowiedzialności za
  działania i zaniechania osób trzecich w szczególności transport,
  instytucje finansowe, etc. 9. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia
  reklamacji w terminie do 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia (z
  wykluczeniem dni świątecznych na terenie siedziby Sprzedawcy). 10. W trakcie wyjaśniania reklamacji Sprzedający
  może zwracać się do Kupującego w celu zwrotu części lub
  całości towaru, dosłania dodatkowych wyjaśnień lub
  dokumentacji, zobowiązując tym samym Klienta do wykonania
  określonych działań, wysyłając wiadomość e-mail. Jeśli
  Kupujący nie dostarczy wnioskowanych przez Sprzedającego
  materiałów w terminie do 7 dni roboczych od momentu otrzymania
  wiadomości e-mail, reklamację uznaje się za oddaloną. 11. W przypadku uznania reklamacji za zasadną
  Sprzedający może zażądać zwrotu całości zamawianego towaru na
  swój koszt, nim zostanie wystawiona korekta faktury sprzedaży. 12. Zwroty wynikające z wystawionych korekt do
  faktur sprzedaży są dokonywane w terminie do 14 dni roboczych od
  daty ich wystawienia. 13. Zgłoszenie reklamacji co do zamawianego produktu
  nie zwalnia Kupującego z obowiązku terminowej płatności
  wynikającej z faktury sprzedaży wystawionej do danego zlecenia.
§16 KONSUMENT-PRZEDSIĘBIORCA
 1. Jeżeli Klient jest osobą fizyczną zawierającą
  umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą,
  gdy z treści zamówienia umowy wynika, że nie posiada ona dla
  Klienta charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z
  przedmiotu wykonywanej przez Klienta działalności gospodarczej,
  udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i
  Informacji o Działalności Gospodarczej:
  1. nie stosuje się § 15 OWH;  2. nie stosuje się § 17 ust. 3 OWH;  3. Klient przy składaniu zamówienia zostanie
   poinformowany o łącznej cenie brutto Zamówienia;  4. Klient przy składaniu zamówienia zostanie
   poinformowany o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od
   umowy, które ponosi Klient, w tym kosztach zwrotu rzeczy, jeżeli
   ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w
   zwykłym trybie odesłane pocztą;  5. Klient przy składaniu zamówienia zostanie
   poinformowany o tym, że przedmiotem świadczenia jest rzecz
   nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta i
   służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb i w
   związku z tym nie przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy
   zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie
   przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów. 


§17 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym OWH
  właściwe jest prawo polskie, a zastosowanie znajdują przepisy
  Kodeksu cywilnego i inne przepisy powszechnie obowiązujące. 2. Wszelkie spory między Sprzedającym a Klientem
  podlegają jurysdykcji sądów polskich. 3. Wszelkie spory rozstrzygane będą przez sąd
  właściwy dla siedziby Sprzedającego. 4. O zmianach w OWH Klient zostanie poinformowany
  drogą mailową. 5. Niniejsze OWH obowiązuje od dnia 17.02.2022.Ogólne warunki handlowe są do pobrania pod przyciskiem:  
Pobierz

TedGifted

Nasza firma istnieje na rynku od ponad 13 lat. W tym czasie przeszła długą drogę i rozwinęła się, aby stać się przyszłościową, stale rozwijającą się firmą z pasją. Nasz zespół składa się z doświadczonych pracowników - projektantów, personelu technicznego i doradców klienta.

Nasz sukces opiera się na nowoczesnej technologii druku i szerokiej gamie oferowanych produktów, akcesoriów i materiałów.

×
×
× Pobierz film

Zaloguj się

Twój e-mail:

Nie masz jeszcze konta? Nie martw się.

<

Zaloguj się

Hasło:

<

Zapisz się