Ted Gifted

Chętnie pomożemy +48 61 30 72 345

Gwarancja najniższej ceny

BF Promotion Bartłomiej Farjaszewski

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Warunki realizacji zamówień określają ogólne zasady na podstawie których, firma BF Promotion Bartłomiej Farjaszewski, zwana dalej Sprzedającym, podejmuje się wykonania usług określonych w zamówieniu złożonym przez drugą stronę, zwaną dalej Kupującym. Warunki te obejmują zakres czynności, który jest niezbędny do prawidłowego wypełniania zobowiązań obu stron. - Kupujący podczas składania zamówienia potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje poniższe warunki realizacji zamówień.

2. WYCENA

 1. Wszystkie wyceny, które są wysyłane w formie elektronicznej tracą ważność po upływie 7 dni od daty jej wysłania, za wyjątkiem sytuacji, gdzie został indywidualnie ustalony i zawarty w ofercie inny termin jej obowiązywania.

 2. Wyceny produktów oparte są na obowiązującej ofercie katalogowej.

 3. Aktualny katalog zawsze jest dostępny w siedzibie firmy lub wysyłany jest na indywidualne żądanie Klienta.

 4. O ewentualnych zmianach dotyczących obowiązującej oferty katalogowej w tym także cen, Sprzedający będzie informował z wyprzedzeniem co najmniej 7 dniowy.

3. ZAMÓWIENIE

 1. Zamówienia składane są za pośrednictwem sklepu internetowego lub/i mailowo bezpośrednio u przedstawiciela regionu odpowiedzialnego za teren Kupującego.

 2. Potwierdzenie złożenia zamówienia przez Kupującego w formie mailowej lub za pośrednictwem sklepu internetowego jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna-sprzedaży pomiędzy składającym zamówienie (zwanym Klientem) a TGL Poland sp. z o.o. (zwanym Sprzedającym) na warunkach i zasadach określonych w niniejszym dokumencie zwanym Ogólne Warunki Zamówień, a w przypadku sklepu internetowego również na zasadach określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego.

 3. Warunkiem przystąpienia do realizacji zamówienia ze strony TGL Poland sp. z o.o. jest terminowe i kompletne otrzymanie w formie pisemnej wszystkich informacji i elementów wymienionych poniżej:

  1. wypełniony i podpisany formularz zamówienia

  2. dostarczenie plików graficznych spełniających wytyczne do druku wymagane, o których mowa w pkt. 6

  3. adres doręczenia przesyłki

  4. potwierdzenie dokonania przedpłaty, jeżeli była ona wymagana

 4. Zamówienia są realizowane wyłącznie po dostarczeniu kompletu informacji, o których mowa w pkt. 3 oraz otrzymaniu akceptacji (również poprzez pocztę elektroniczną lub sklep firmowy online) projektu graficznego produktu i/lub jego próbki oraz uzyskaniu w formie pisemnej odpowiedzi ze strony Kupującego na ewentualne pytania dodatkowe, które mogą się pojawić w trakcie procesowania zamówienia.

 5. Warunkiem terminowej realizacji zamówienia ze strony TGL Poland jest terminowe i kompletne dostarczenie Sprzedającemu informacji, o których mowa w pkt. 3 oraz 4, po ich otrzymaniu Sprzedający potwierdzi OSTATECZNY termin realizacji.

 6. TGL Poland sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do odmowy bądź wstrzymania realizacji zamówienia lub zmiany ustalonej ceny sprzedaży - o czym poinformuje Kupującego nie później niż w terminie 72 godzin od otrzymania zamówienia - w szczególności w przypadku, gdy:

  1. wymagany przez Klienta termin realizacji jest krótszy niż podany wcześniej w ofercie, zapytaniu lub wcześniej ustalony w inny sposób w formie pisemnej

  2. Klient nie przesłał plików graficznych w wymaganych formatach i o danych parametrach lub zwleka z akceptacją wizualizacji/próbki dłużej niż wspólnie ustalone ramy czasowe - od momentu otrzymania próbki/wizualizacji w formie mailowej, elektronicznej lub fizycznej.

  3. Klient nie uregulował wymagalnych płatności

  4. ilość produktu zamawianego przez Klienta jest mniejsza od wymaganego minimum produkcyjnego

  5. zaistniało wydarzenie spowodowane siłą wyższą.

 7. W wyjątkowych sytuacjach Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu realizacji zamówienia. W razie wystąpienia wyjątkowej sytuacji, Sprzedawca działając w porozumieniu z Kupującym wyznacza nowy termin spełnienia świadczenia albo podejmuje decyzję o odstąpieniu od umowy, o czym poinformuje Kupującego nie później niż w terminie 24 godzin przed planowaną wysyłką towaru z magazynu Sprzedającego. Przez „wyjątkową sytuację” należy rozumieć okoliczności uniemożliwiające lub znacznie utrudniające spełnienie świadczenia, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.

4. WPROWADZANIE ZMIAN, ANULOWANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Każda konieczność wprowadzenia przez Kupującego zmiany bądź anulowania złożonego zamówienia, które jest na etapie produkcji masowej musi zostać zgłoszona w formie telefonicznej i pisemnej (mailowej) bezpośrednio u pracownika Sprzedającego, który potwierdzał rozpoczęcie produkcji masowej, a w przypadku zamówień złożonych za pośrednictwem sklepu internetowego telefonicznie poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta, w następstwie czego zostanie wysłany przez system komunikat mailowy zawierający instrukcje do zgłoszenia reklamacji.

 2. Przedstawiciel Sprzedającego odpowiedzialny za region na terenie, którego znajduje się Kupujący ustali stopień zaawansowania produkcji i w zależności od tego poinformuje o możliwościach anulacji bądź wprowadzenia zmian i poniesionych dotychczas kosztach w przewidywanym czasie 60 minut od powzięcia zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 1.

 3. BF Promotion Bartłomiej Farjaszewski zastrzega sobie prawo do naliczania opłat przygotowawczych. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian bądź anulacji złożonego zamówienia ze strony Kupującego, które jest na etapie produkcji masowej:

Tryb produkcji

Wysokość opłaty z tytułu zmian

Tryb Express, Pilny, Standard

50,00 zł netto (opłata przygotowawcza) + ewentualna dopłata wynikająca z nowej oferty


Tryb produkcji

Wysokość opłaty anulacyjnej / wartość zamówienia

Tryb Express

100%

Tryb Pilny – do 1000 sztuk

70% - 100%

Tryb Pilny – powyżej 1000 sztuk

Indywidualnie

Tryb Standard – do 1000 sztuk

30% - 100%

Tryb Standard – powyżej 1000 sztuk

Indywidualnie


Powyższe opłaty stanowią realnie poniesione koszty przez Sprzedającego z tytułu przygotowania produkcji bądź też bezpośrednio związane z produkcją.

5. TERMIN REALIZACJI

 1. Potwierdzenie ostatecznego terminu realizacji zamówienia (wysyłki z firmy BF Promotion Bartłomiej Farjaszewski.) następuje w momencie dopełnienia przez Kupującego wszystkich czynności, o których mowa w pkt. 3 oraz 4.

 2. W przypadku opóźnienia w akceptacji plików graficznych, wizualizacji lub wydruków próbnych przez zamawiającego, BF Promotion Bartłomiej Farjaszewski zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu realizacji.

 3. Adres wysyłki zamówienia powinien zostać przesłany najpóźniej w dniu potwierdzenia zamówienia (Dzień 0). Brak przesłanego adresu wysyłki, niezależnie od wybranego trybu produkcji, skutkuje przesunięciem (opóźnieniem) daty wysyłki produktów z winy Klienta oraz wiąże się z koniecznością naliczenia opłaty administracyjnej w wysokości 50,00 zł netto

 4. Szacunkowe terminy realizacji określane są zgodnie z harmonogramem ustalanym wg załącznika do niniejszych OWZ.

 5. Wszelkie modyfikacje plików graficznych, niekompletność wymaganych informacji, materiałów i innych elementów, bądź przesłanie ich w sposób bądź w formie innej niż wymagana, powodują zmianę terminu realizacji na późniejszy niż wcześniej zakładano. (korekty graficzne, zmiana akcesoriów, materiału, sposobu pakowania itp. oraz również zmiany godzin akceptacji lub brak pełnego adresu doręczenia, etc.). Nowy termin wyznaczany jest w zależności od dostępnych mocy produkcyjnych Sprzedającego w zależności od wybranego przez Kupującego trybu produkcji

6. SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZYGOTOWANIA MATERIAŁÓW DO DRUKU

 1. Zalecane przez Sprzedającego formaty plików:

  1. Projekt (zawłaszcza logo oraz teksty) należy przesyłać w grafice wektorowej o rozszerzeniu plików: cdr (wersja 13 – 16-X6), ai,.eps (maksimum wersja CS6), .pdf, bez zaszyfrowania hasłem.
   Dodatkowo należy przesłać podglądy grafiki w plikach o rozszerzeniu .jpg. Pliki przesłane w innych formatach (np. bitmapa lub inne nawet w minimalnej zalecanej rozdzielczości 300 dpi) nie gwarantują należytej, wysokiej jakości wykonania druku oraz uzyskania zamierzonego koloru.

  2. W przypadku dostarczenia plików w innych formatach niż wymienione w ppkt a) Sprzedający nie gwarantuje uzyskania należytej, wysokiej jakości wykonania druku oraz zamierzonego efektu kolorystycznego.

 2. Przestrzeń kolorystyczna
  Kolory powinny być definiowane tylko według wzornika Pantone dla papierów powlekanych (C), przy czym Sprzedawca nie gwarantuje, że będą dokładnym odzwierciedleniem koloru jaki jest we wzorniku, a jedynie będą stanowić ich maksymalne przybliżenie (+/- 2 odcienie).

 3. Potwierdzając zamówienie w oparciu o CMYK i/lub inne wartości kolorystyczne niż Pantone C Klient godzi się na możliwe odstępstwa jakościowe (głównie kolorystyczne) z tego tytułu i w związku z tym nie może wnosić wobec Sprzedającego żadnych roszczeń.

 4. Minimalna zalecana wielkość elementów graficznych
  W trosce o czytelność grafik wchodzących w skład projektów, Sprzedawca zaleca stosowanie:

  1. minimalnej wysokość tekstu:
   * 1,5 mm – w przypadku druków na materiałach T1, T5
   * 2 mm – w przypadku druków na pozostałych materiałach w ofercie Sprzedającego używanych do produkcji smyczy reklamowych a także innych produktów jak np. bandany, ściereczki do okularów oraz inne znajdujące się w ofercie katalogowej

  2. minimalnej grubości linii:
   * 1,0 pkt

Mniejszy rozmiar czcionki lub elementu graficznego nie gwarantuje uzyskania satysfakcjonującej jakości, a jego zastosowanie w projekcie powoduje, że Kupujący nie może wnosić do Sprzedającego żadnych roszczeń dotyczących jakości druku elementów w tym rozmiarze.

 1. Spady
  Obszar grafiki wychodzący poza format netto projektu. Dodanie spadów do każdego projektu jest niezbędne z uwagi na specyfikę procesu produkcji (na m.in. elastyczność materiału). Pole to zostanie obcięte w trakcie dalszej obróbki technologicznej. Powinny się na nim znaleźć wszystkie elementy graficzne, które mają dochodzić do krawędzi gotowego produktu. Do każdego oferowanego produktu Sprzedający zapewnia szablon do opracowania projektu, dostępny w sklepie internetowym przy danej konfiguracji bądź na indywidualne zapytanie Kupującego może zostać dostarczone pocztą elektroniczną w formie mailowej.

 2. W razie niezgodności otrzymanego Projektu ze specyfikacją, Sprzedawca może dokonać drobnych korekt w przesłanych materiałach celem doprowadzenia ich do zgodności ze specyfikacją, co do których akceptacja Kupującego jest konieczna.. W razie niewyrażenia zgody przez Kupującego na wprowadzone zmiany, Strony mają prawo do odstąpienia od umowy, jednakże Kupujący jest zobowiązany do pokrycia poniesionych przez Sprzedawcę kosztów realizacji zamówienia, w tym także wynagrodzenia za poczynione nakłady pracy.

7. WIZUALIZACJA

 1. Warunkiem terminowego przygotowania wizualizacji graficznej przez BF Promotion Bartłomiej Farjaszewski jest przesłanie przez Zamawiającego wraz z plikami graficznymi następujących informacji:

  1. kolory PANTONE logo oraz tła przodu taśmy/materiału

  2. kolory PANTONE logo oraz tła tyłu taśmy/materiału

  3. wybrane akcesoria*

  4. wymiary oraz rodzaj taśmy/materiału*

  5. rozkład logo według schematu*

*według nomenklatury zgodnej z obowiązującym katalogiem BF Promotion Bartłomiej Farjaszewski.

 1. Z uwagi na formę elektroniczną pliku graficznego oraz możliwe różne ustawienia monitorów zarówno po stronie Zamawiającego, jak i BF Promotion Bartłomiej Farjaszewski możliwe są subiektywne różnice w odczycie kolorystyki. Dlatego BF Promotion Bartłomiej Farjaszewski

 2. zaleca bezwzględnie definiowane wszystkich kolorów znajdujących się w projekcie według skali PANTONE. Brak zdefiniowania kolorów według skali PANTONE nie jest podstawą do reklamacji.

 3. Wizualizacja jest jedynie poglądowym przykładem rozmieszczenia logo/tekstów/grafiki na produkcie. Z uwagi na specyfikację produkcji możliwe są odstępstwa od wizualizacji zarówno wydruku próbnego, jak i produkcji masowej. Z uwagi na różne materiały stosowane do produkcji (tusze, papier, poliester) wydruk przez Klienta wizualizacji na drukarce w biurze NIE JEST odzwierciedleniem procesu produkcyjnego w firmie BF Promotion Bartłomiej Farjaszewski Wizualizacja jest bardzo ważnym elementem potwierdzenia zamówienia. Tym samym bezwzględnie zalecamy bardzo dokładne sprawdzenie wszystkich detali przed zatwierdzeniem pliku do produkcji

 4. Z uwagi na fakt, że zarówno Klient, jak i BF Promotion Bartłomiej Farjaszewski mogą korzystać z różnych oprogramowań lub też z tych samych, lecz różnych wersji, możliwe jest, że przy otwieraniu przez BF Promotion Bartłomiej Farjaszewski plików graficznych nie wszystkie elementy wyświetlą się poprawnie. Dodatkowo możliwy jest brak posiadania przez BF Promotion Bartłomiej Farjaszewski odpowiedniej czcionki, która została zastosowana w pliku przesłanym przez Klienta. Z tego względu Sprzedający zaleca dostarczanie także poglądów w formatach jpg.
  BF Promotion Bartłomiej Farjaszewski NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI za błędy tekstowe, literówki, ortografię, błędy w logo, itp. Akceptacja wizualizacji jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na rozpoczęcie produkcji masowej na jej podstawie.

 5. Jedna (1) wizualizacja graficzna w ramach jednej (1) oferty jest przygotowywana przez BF Promotion Bartłomiej Farjaszewski bez dodatkowych opłat. Każda kolejna korekta bądź nowa wizualizacja jest płatna 20,00 zł netto/szt.

 6. Trzy (3) korekty graficzne wizualizacji w ramach jednego (1) zamówienia są wykonywane przez BF Promotion Bartłomiej Farjaszewski bez dodatkowych opłat. Każda kolejna korekta jest płatna 20,00 zł netto/szt.

8. PRÓBKA

 1. Wykonanie modelu próbnego nie stanowi odzwierciedlenia produkcji masowej, a jedynie ukazuje przybliżoną jakość wykonania. Z uwagi na masowy charakter produkcji, wyprodukowane produkty mogą różnić się od zatwierdzonej próbki. Odstępstwa mogą dotyczyć między innymi ostrości druku, kolorystyki, struktury materiału, szycia itp.

 2. Odstępstwa są wynikiem właściwości procesu produkcji i nie są możliwe do całkowitego wyeliminowania. Nie obniżają one wartości użytkowej produktu. W wielu przypadkach ewentualne różnice stanowią jedynie subiektywne odczucie.

 3. Koszt próbek określany jest indywidualnie zgodnie z ofertą.

9. NORMY JAKOŚCIOWE

 1. Ze względu na podłoże ( materiał i jego właściwości elastyczne) druk logotypów/grafiki może być robiony z pewnym odchyleniem od centrum taśmy/materiału. Przy zadruku na taśmie dopuszczalna tolerancja odchylenia wynosi +/- 2mm. Przy druku na innych materiałów (np. bandany, ścierki do okularów) dopuszczalna tolerancja wynosi +/-3 cm.

 2. W przypadku zadruku ciemnych kolorów na cienkim materiale (np. bandany, tasiemki prezentowe T5, szarfy dla hostess) istnieje ryzyko przyjęcia koloru przez warstwę wierzchnia od warstwy spodniej (przebicie farby).

 3. Z uwagi na specyfikę procesu sublimacji oraz uzależnienia go od wielu czynników, jak materiał, papier, temperatura i długość procesu sublimacji nie ma możliwości zagwarantowania idealnie ostrych krawędzi grafiki na styku 2 kolorów.

 4. W przypadku druku 2 projektów z jednej i z drugiej strony materiału należy pamiętać, że projekty nie będą się pokrywać, czyli będą drukowane z przesunięciem.

 5. W przypadku zadruku takiej samej grafiki z 2 stron materiału należy uwzględnić fakt, że front materiału jest drukowany niezależnie od tyłu. Tym samym dopuszcza się nieznaczne odchylenia kolorystyczne oraz jakościowe względem tych 2 stron.

 6. W przypadku projektów „niepozycjonowanych” (przód względem tyłu materiału) należy pamiętać, że nadruk na tyle musi być elementem powtarzalnym- sekwencją, która na każdym produkcie może być nadrukowana w innym miejscu i przecięta (zadrukowana nie w całości).

 7. W przypadku projektów „pozycjonowanych (przód względem tyłu materiału) dopuszcza się przesunięcia grafiki o +/- 10% długości materiału..

 8. W przypadku barwienia metodą sublimacji z uwagi na różne struktury materiału (przede wszystkim biały kolor oryginalnie barwionej taśmy/przędzy, a także jej naturalne nierówności) oraz specyfikę procesu produkcji (zarówno druk, jak i szycie) dopuszcza się możliwość niedobarwień oraz prześwitów białych elementów w miejscach nierównych (zafałdowania tekstury materiału, punkty wbicia igieł szycia, oraz bocznych krawędziach taśmy itp.)

 9. W związku ze specyfiką procesu produkcji oraz kurczenia się materiału zastrzegamy, że rzeczywisty wymiar produktu może się różnić w stosunku do wymiarów określonych w zamówieniu oraz na wizualizacji +/- 10%.

 10. Z uwagi na specyfikę produkcji oraz metodę zadruku kolorów (w tym biały) mogą przybierać różne odcienie od kolorów sąsiadujących z danym kolorem. Sam materiał na którym jest wykonywany nadruk może również występować w różnych odcieniach bieli w zależności od partii (w tym beżowy, kremowy itp). Jest to uwarunkowane procesem produkcji materiału. Nie ma możliwości 100% kontroli tego odcienia .Klient przyjmuje ten fakt do wiadomości.

 11. Ze względu na proces technologiczny wynikający z produkcji na wielu maszynach, dopuszczalnej różnicy w kolorystyce pigmentów, zmiennych warunków temperaturowych i wilgotnościowych, mogą wystąpić nieznaczne różnice kolorystyczne. Sprzedawca dochowa wszelkich starań aby odwzorować kolory zawarte w projekcie, jednakże niewielkie różnice kolorystyczne nie mogą być podstawą do reklamacji, a Klient nie będzie podnosił we wskazanym zakresie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktu.

 12. Z uwagi na specyfikę procesu sublimacji oraz uzależnienie tegoż procesu od wielu czynników, takich jak materiał, papier, temperatura i czas trwania cyklu, krawędzie Grafiki w miejscu łączenia dwóch kolorów mogą utracić ostrość.

 13. W przypadku wykonywania nadruków po dwóch stronach Produktu, Grafiki – z przyczyn technicznych – mogą być nadrukowane z nieznacznym przesunięciem względem siebie. Maksymalna dopuszczalna odległość przesunięcia wynosi … cm/mm.

 14. W przypadku wykonywania takiego samego nadruku na dwóch stronach Produktu, Grafiki – z przyczyn technicznych, w szczególności z powodu niezależnego względem siebie nadruku grafik – mogą nieznacznie różnić się od siebie odcieniem kolorystycznym oraz jakością nadruku.

 15. W przypadku barwienia metodą sublimacji, z uwagi na zróżnicowanie struktury materiału – w tym w szczególności ze względu na biały kolor oryginalnie barwionej taśmy/przędzy i jej naturalne nierówności – oraz specyfikę procesu produkcji (to jest zarówno druk, jak i szycie) dopuszcza się możliwość niedobarwień oraz prześwitów białych elementów w miejscach nierównych. W szczególności dopuszcza się takie niedoskonałości jak fałdowania tekstury materiału i punktów wbicia igieł szycia oraz bocznych krawędzi taśmy.

 16. W związku ze specyfiką procesu produkcji oraz kurczeniem się materiału Sprzedawca zastrzega, że rzeczywisty wymiar Produktu oraz wykonanego na Produkcie nadruku może się różnić w stosunku do wymiarów określonych w Projekcie oraz na wizualizacji o maksymalnie 10% wartości wymiarów wskazanych w Projekcie i na wizualizacji.

 17. Z uwagi na specyfikę produkcji oraz metodę nadruku kolorów, Grafiki mogą przybierać różne odcienie od kolorów sąsiadujących z danym kolorem. Sam materiał na którym jest wykonywany nadruk może również występować w różnych odcieniach bieli w zależności od partii (w tym beżowy, kremowy itp). Jest to uwarunkowane procesem produkcji materiału. Nie ma możliwości 100% kontroli tego odcienia .Klient przyjmuje ten fakt do wiadomości.

10. SZYCIE ŁĄCZENIE MATERIAŁÓW

 1. Z uwagi na strukturę, różne właściwości materiału oraz na fakt, że szycie jest pracą manualną, dopuszcza się możliwość delikatnych przesunięć oraz niedoskonałości. Nie mogą one jednak wpływać na ogólną użyteczność produktu. Z wyżej wymienionych przyczyn dopuszcza się również możliwość delikatnych przesunięć pomiędzy zszywanymi warstwami materiału w ramach danej partii.

 2. W przypadku modelu, w którym używana jest złączka bezpieczeństwa, BF Promotion Bartłomiej Farjaszewski nie zaleca wszywania jej bezpośrednio „na karku”, a zalecamy alternatywne umiejscowienie, tuż przy karabińczyku lub też w połowie długości smyczy (mierzonej po zszyciu) dla zapewnienia lepszego komfortu użytkowania. Kupujący decydując się mimo wszystko na zamówienie ze złączką bezpieczeństwa wszytą na karku zwalnia Sprzedającego z wszelkiej odpowiedzialności za roszczenia powstałe z tego tytułu.

11. PRAWA AUTORSKIE

 1. Klient/Zleceniodawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za treść, logo, inne oznakowania (w tym znaki towarowe) oraz inne elementy graficzne, które zostaną umieszczone na dostarczanych towarach.

 2. Zatwierdzając zamówienie Klient/Zleceniodawca zwalnia BF Promotion Bartłomiej Farjaszewski z wszelkiej odpowiedzialności (w tym prawnej, odszkodowawczej) wynikającej z faktu użycia elementów wymienionych w punkcie 1 oraz z jakichkolwiek roszczeń osób trzecich dotyczących umieszczenia w/w elementów

 3. Składając zamówienie Klient/Zleceniodawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich roszczeń, strat i utraconych korzyści, jakie poniesie BF Promotion Bartłomiej Farjaszewski z tytułu użycia w/w elementów/materiałów dostarczonych i zaakceptowanych przez Klienta.

 4. BF Promotion Bartłomiej Farjaszewski ma prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość poniesionych strat.

12. ODBIÓR WŁASNY

 1. Odbiory własne mogę być dokonywane przez Kupującego w dni robocze w godzinach 14.30-16.00

 2. Decydując się na odbiór własny Kupujący zobowiązany jest dokonać awizacji w terminie 2 dni roboczych przed planowaną datą odbioru własnego , w tym celu należy przesłać na adres mailowy notification@tedgifted.com

▪ Planowaną datę i godzinę odbioru
▪ Imię i nazwisko osoby upoważnionej wraz z podaniem numeru rejestracyjnego samochodu lub nazwę kurierskiej wraz z podanym numerem klienta płatnika oraz wybranym serwisem (drogowy, lotniczy, inny)
▪ Wskazać adres dostawy

 1. Z chwilą wydania towaru dla Kupującego, Kupujący rozporządza nim jak właściciel. - Kupujący powinien dokonać kontroli ilościowej odbieranych produktów niezwłocznie po ich odebraniu. - Odbiór towaru musi być potwierdzony na dokumencie WZ (wystawianym do zamówienia), czytelnym podpisem oraz okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość do wglądu, jeśli nie ma możliwości dostawienia pieczątki firmy Kupującego.

13. TRANSPORT

 1. BF Promotion Bartłomiej Farjaszewski nie ponosi odpowiedzialności za usługi pocztowe i kurierskie.

 2. Wszelkie reklamacje dotyczące uszkodzenia dostarczanych przesyłek osoba odbierająca z ramienia Kupującego zobowiązana jest zgłosić bezpośrednio firmie kurierskiej w momencie odbioru przesyłki i BEZWZGLĘDNIE spisać protokół szkody bezpośrednio u kuriera doręczającego przesyłkę. BF Promotion Bartłomiej Farjaszewski

 3. nie prowadzi działalności kurierskiej a jedynie udostępnia możliwość korzystania ze wskazanej firmy kurierskiej.

 4. BF Promotion Bartłomiej Farjaszewski nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w doręczeniach przesyłek. W przypadku opóźnień, zagubień paczek oraz szkód powstałych w transporcie w doręczanych przesyłkach zastosowanie ma REGULAMIN firmy transportowej oraz OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG TRANSPORTOWYCH. BF Promotion Bartłomiej Farjaszewski nie ma możliwości ingerencji w owe warunki. Zarówno Klient/Zamawiający, jak i BF Promotion Bartłomiej Farjaszewski muszą się do nich dostosować.

 5. Koszty transportu są zgodne z cennikiem BF Promotion Bartłomiej Farjaszewski

 6. Termin doręczenia przesyłek jest dostępny na stronie www.ups.com lub na stronie innego przewoźnika realizującego transport wskazanego przez BF Promotion Bartłomiej Farjaszewski Firma BF Promotion Bartłomiej Farjaszewski nie ma możliwości ingerencji w terminy transportu.

14. PŁATNOŚCI

 1. 5 pierwszych zamówień Klientów wcześniej nie zamawiających w firmie BF Promotion Bartłomiej Farjaszewski musi być realizowanych w formie przedpłaty (100% wartości zamówienia w formie przedpłaty) Dopiero terminowe opłacenie 5 pierwszych faktur skutkuje możliwością wnioskowania o zmianę formy płatności za realizowane zamówienia.

 2. Brak realizowania płatności w terminie skutkuje zablokowaniem możliwości odroczonych terminów płatności oraz wstrzymaniem wszystkich dostaw zamawianych towarów, zarówno przyszłych, jak i bieżących.

 3. Jeżeli Klient jest zobowiązany do uregulowania przedpłaty przed rozpoczęciem produkcji, bez względu na TRYB PRODUKCJI wraz z potwierdzeniem zamówienia powinien przesłać potwierdzenie płatności (skan lub .pdf).

 4. BF Promotion Bartłomiej Farjaszewski zastrzega sobie prawo do dochodzenia należnych płatności na drodze windykacji za pośrednictwem firmy zewnętrznej, Sądowej, etc., Skierowanie sprawy do windykacji powoduje obciążenie Kupującego kosztami windykacji oraz odsetkami od wszystkich nieterminowych płatności (wysokość odsetek zgodnie z obowiązującą ustawą).

 5. Zgłoszenie reklamacji co do zamawianego produktu nie zwalnia Kupującego z obowiązku terminowej płatności wynikającej z faktury sprzedaży wystawionej do danego zlecenia.

15. REKLAMACJE

 1. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest kompletne zgłoszenie reklamacji w wersji elektronicznej na adres mailowy info@bf-promotion.com bądź odesłanie pod adres BF Promotion Bartłomiej Farjaszewski . Wołczyńska 18 hala 6, 60-003 Poznań, pocztą tradycyjną (decyduje data wpłynięcia dokumentu) w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania towaru, według wypełnionego formularza reklamacyjnego, który jest dostępny do pobrania na stronie www.tedgifted.com. Reklamacje składane po upływie 7 dni od daty odbioru towaru nie będą uznawane.

 2. Reklamacje zgłaszane po godzinie 16:00 czasu środkowoeuropejskiego będą traktowane jako reklamacje złożone dnia następnego.

 3. Klient jest zobowiązany do zweryfikowania minimalnie 30 % otrzymanej ilości towaru. W przypadku zamówień dostarczanych w wielu opakowaniach, klient jest zobowiązany do zweryfikowania jakości produktów wybierając produkty ze wszystkich opakowań.

 4. W przypadku niewłaściwej eksploatacji i niewłaściwego wykorzystanie produktów reklamacje nie będą rozpatrywane.

 5. Podstawą do reklamacji mogą być sytuacje wynikające z przekroczenia norm jakościowych opisanych w dziale 9.

 6. Reklamacje dotyczące kolorystyki produktu zrealizowane w oparciu o projekt graficzny bez zdefiniowanych kolorów wg skali Pantone C traktowane są jako bezpodstawne i bezzasadne.

 7. Sprzedawca w przypadku konieczności zweryfikowania zasadności reklamacji może zażądać zwrotu całości lub części produktów na koszt Kupującego. Koszty transportu poniesione przez Kupującego zostaną zwrócone tylko i wyłącznie w przypadku uznania reklamacji za zasadną, warunkiem zwrotu jest okazanie się fakturą za poniesiony koszt transportu, wysokość zwrotu - maksymalnie do wysokości stawki transportowej wg cennika Sprzedającego.

 8. Akceptacja plików odrzuconych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Serwisu Internetowego przez zatwierdzenie przez Klienta funkcji „Akceptuję plik mimo jego odrzucenia” powoduje zaakceptowanie przez Klienta pliku graficznego łącznie z jego ewentualnymi błędami. Takie zlecenie zostanie przekazane do realizacji bez możliwości późniejszego składania reklamacji w zakresie naruszenia norm jakościowych np. kolorystyki, jakości wydruku, etc.

 9. Całkowita wartość kosztów ponoszonych przez Sprzedawcę z tytułu zgłoszonej reklamacji, nie może przekraczać wartości zamówienia. Sprzedawca nie będzie ponosił innych kosztów niż te bezpośrednio związane z zamówienie, w szczególności Sprzedawca nie będzie ponosił kosztów wynikających z tytułu utraconych korzyści. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie za własne działania i zaniechania. Sprzedawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za działania i zaniechania osób trzecich w szczególności transport (opisany w par 4) , instytucje finansowe , etc.

 10. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia w reklamacji w terminie do 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia (z wykluczeniem dni świątecznych na terenie siedziby Sprzedawcy).

 11. W trakcie wyjaśniania reklamacji Sprzedawca może zwracać się do Kupującego w celu zwrotu części lub całości towaru, dosłania dodatkowych wyjaśnień lub dokumentacji, zobowiązując tym samym Klienta do wykonania określonych działań , wysyłając wiadomość e-mail. Jeśli Klient w terminie do 7 dni roboczych od momentu otrzymania wiadomości e-mail nie dostarczy wnioskowanych przez Sprzedającego materiałów, reklamację uznaje się za oddaloną.

 12. W przypadku uznania reklamacji za zasadną Sprzedawca może zażądać zwrotu całości zamawianego towaru nim zostanie wystawiona korekta faktury sprzedaży.

 13. Zwroty wynikające z wystawionych korekt do faktur sprzedaży są dokonywane w terminie do 14 dni roboczych od daty ich wystawienia.

 14. Zgłoszenie reklamacji co do zamawianego produktu nie zwalnia Kupującego z obowiązku terminowej płatności wynikającej z faktury sprzedaży wystawionej do danego zlecenia.

16. PONOWNE ZAMÓWIENIE

Z uwagi na wykonywanie zamówień na materiałach z różnych dostaw (tusze, papier, materiał poliestrowy, komponenty, akcesoria, taśmy, itp.) reklamacjom nie podlegają zmiany odcieni, struktury materiałów, kolorów nadruku, akcesoriów, występujące dla danego produktu w przypadkach poszczególnych zamówień i dostaw. Każde ponowne zamówienie tego samego produktu traktowane jest jako NOWE ZAMÓWIENIE. Nie uwzględniamy reklamacji wynikających z rozbieżności powstałych z powyższych przyczyn.

17. AKCEPTACJA

Każdemu Klientowi dajemy możliwość wyboru spośród dostępnych w naszej firmie produktów oraz usług. Klient dokonując wyboru oraz przesyłając zamówienie do realizacji firmie

BF Promotion Bartłomiej Farjaszewski świadomie zgadza się i akceptuje OGÓLNE WARUNKI ZAMÓWIEŃ (OWZ).

18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Firma BF Promotion Bartłomiej Farjaszewski nie akceptuje innych formularzy zamówień oraz Ogólnych Warunków Zamówień aniżeli swoje własne.

Załącznik nr 1 TRYBY PRODUKCJI

DZIEŃ 0 - dzień otrzymania zamówienia oraz plików graficznych.


TRYB STANDARD (4 dni lub dłużej)

DZIEŃ

DZIAŁANIA KLIENTA

WYMAGANA GODZINA PRZESŁANIA DO TGL POLAND

DZIAŁANIA TGL POLAND

GODZINA POTWIERDZENIA PRZEZ TGL POLAND

DZIEŃ 0

ZAMÓWIENIE
PLIKI GRAFICZNE

do 12:00

WERYFIKACJA

do 13:00

PŁATNOŚĆ


WIZUALIZACJA

do 16:00

DZIEŃ 1

AKCEPTACJA WIZUALIZACJI

do 12:00AKCEPTACJA PRÓBKI

do 16:00DZIEŃ XWYSYŁKATRYB PILNY (2-3 dni lub dłużej)

DZIEŃ

DZIAŁANIA KLIENTA

WYMAGANA GODZINA PRZESŁANIA DO TGL POLAND

DZIAŁANIA TGL POLAND

GODZINA POTWIERDZENIA PRZEZ TGL POLAND

DZIEŃ 0


ZAMÓWIENIE
PLIKI GRAFICZNE

do 12:00

WERYFIKACJA

do 13:00WIZUALIZACJA

do 15:00

AKCEPTACJA WIZUALIZACJI

do 16:00PŁATNOŚĆ
DZIEŃ 1

DZIEŃ 2

DZIEŃ 3WYSYŁKATRYB EXPRESS (1  dzień)

DZIEŃ

DZIAŁANIA KLIENTA

WYMAGANA GODZINA PRZESŁANIA DO TGL POLAND

DZIAŁANIA TGL POLAND

GODZINA POTWIERDZENIA PRZEZ TGL POLAND

DZIEŃ 0

ZAMÓWIENIE
PLIKI GRAFICZNE

do 10:00

WERYFIKACJA

do 10:30WIZUALIZACJA

do 11:30

AKCEPTACJA WIZUALIZACJI

do 12:00PŁATNOŚĆ
DZIEŃ 1WYSYŁKATRYB INDYWIDUALNY - ustalany indywidualnie z Klientem


 1. Tryb PILNY oraz Express: 1 projekt max 1000szt.. Większe ilości są możliwe lecz zależne od obecnej sytuacji produkcyjnej - wymaga się ustalenia indywidualnego z przedstawicielem regionu odpowiedzialnego za teren, na którym znajduje się siedziba Zamawiającego.

Powyższe reguły dotyczą standardowej specyfikacji:


materiał T1
szycie nicią model 2.1 - 2.5
pakowanie standard po 50 sztuk

Uprzednia konsultacja jest wymagana między innymi dla:


pakowanie jednostkowe
szycie nicią
zacisk A40
wszystkie inne opcje niż standardowe


 1. Zamówienia przesłane po godzinie 12.00 traktowane są jako przesłonę następnego dnia

 2. W przypadku wystąpienia zdarzeń losowych, niezależnych od BF Promotion Bartłomiej Farjaszewski zastrzegamy prawo do anulowania zamówień wysłanych w TRYBIE PILNYM lub EXPRESS do godziny 15.00.

 3. Warunkiem terminowej realizacji Trybu PILNEGO lub EXPRESS jest przesłanie grafiki wg szablonów dostępnych na stronie Sprzedającego. Przygotowanie grafiki od początku przez BF Promotion Bartłomiej Farjaszewski może wiązać się z wydłużeniem terminu realizacji.

 4. Warunkiem przystąpienia do realizacji zamówienia ze strony BF Promotion Bartłomiej Farjaszewski jest terminowe i kompletne otrzymanie

 5. wszystkich informacji poniżej:
  • formularz zamówienia
  • zaakceptowane i zweryfikowane pozytywnie przez BF Promotion Bartłomiej Farjaszewski pliki graficzne
  • potwierdzenie zapłaty za zamówienie (dla Klientów będących w opcji przedpłata)
  • adres doręczenia przesyłki (nazwa firmy, ulica, nr budynku/lokalu, kod pocztowy, telefon kontaktowy).

 6. Tytuł maila MUSI zawierać: TRYB PRODUKCJI / NAZWA PROJEKTU / ILOŚĆ


Wszelkie modyfikacje (korekty graficzne, zmiana akcesoriów, materiału, sposobu pakowania, itp.) oraz niekompletność danych czy też zmiany godzin akceptacji powodują zmianę terminu realizacji.


Ted Gifted Lanyards

Nasza firma istnieje na rynku od ponad 12 lat. W tym czasie przeszła długą drogę i rozwinęła się, aby stać się przyszłościową, stale rozwijającą się firmą z pasją. Nasz zespół składa się z doświadczonych pracowników - projektantów, personelu technicznego i doradców klienta.

Nasz sukces opiera się na nowoczesnej technologii druku i szerokiej gamie oferowanych produktów, akcesoriów i materiałów.

×
×
×

Zaloguj się

Twój e-mail:

Nie masz jeszcze konta? Nie martw się.

Możesz je utworzyć w następnych krokach.

<

Witaj

Hasło:

Zapomniałeś hasła?
<

Zapisz się

E-mail